21. Les conjuncions i els connectors parentètics

21.1 Introduccióconjunció
conjunció completiva
conjunció coordinant
conjunció subordinant
connector parentètic

Els nexes són elements invariables, sense flexió, que estableixen lligams entre oracions, tant si són oracions independents com si formen part d’una oració composta.GIEC Entre els nexes, podem diferenciar les conjuncions, que poden enllaçar sintàcticament dues oracions per a formar una oració composta, i els connectors parentètics, que estableixen relacions semàntiques connectives paral·leles a les conjuncions, però no creen cap vinculació sintàctica per si mateixos.

La distinció entre aquestes dues classes de nexes es pot constatar a partir dels dos exemples següents: Feia mal temps, però van anar d’excursió; Quan es van llevar, van veure que feia mal temps. Amb tot, van anar d’excursió. En ambdós casos, però i amb tot estableixen un contrast o oposició entre el que indica la primera oració (Feia mal temps) i el que es diu en la segona (van anar d’excursió). En el primer exemple, la conjunció introdueix el segon element d’una coordinada. En el segon, el connector parentètic, que ocupa una posició perifèrica a l’inici de la darrera oració i que se sol marcar en l’escrit amb els signes de puntuació adients (amb un punt anterior i amb una coma posterior, en el darrer exemple), no manifesta cap vinculació sintàctica entre les dues oracions, que són independents.

Les conjuncions són els nexes prototípics i constitueixen una classe de mots fàcilment identificable des d’un punt de vista formal i funcional. Els connectors parentètics, en canvi, corresponen formalment a categories sintàctiques diverses, com ara adverbis (tanmateix, consegüentment), sintagmes preposicionals (amb tot, en canvi) o construccions amb un verb conjugat (és a dir, això és). El que caracteritza els connectors parentètics és la funció connectiva que poden exercir més enllà de l’oració, dins el discurs o text.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona