12.3.2 Els numerals fraccionarisconstrucciķ partitiva
indefinit
numeral
quantificador
quantificador nominal
quantificador universal
quantitatiu

Els numerals fraccionaris són quantificadors que indiquen la divisió per un nombre natural: mig, terç, quart, setena, dècim, milionèsim.

a) La forma de la majoria dels numerals fraccionaris coincideix amb la dels numerals ordinals: quart, cinquè, vuitè, desè, tretzè, vint-i-dosè, trenta-sisè, dos-centè.OIEC Els numerals fraccionaris, excepte mig, poden funcionar com a noms, precedits d’un cardinal: un quart (1/4), dos quarts (2/4), cinc vintens (5/20), la fracció cinc vint-i-dosens (5/22). També poden funcionar com a adjectius modificant el nom part i, per tant, en femení (una quarta part, dues quartes parts, cinc vintenes parts).

Es pot especificar el sintagma quantificat, precedit de la preposició de, tant si el numeral funciona com a nom (un quart del pastís, dos quarts de la població) com si funciona com a adjectiu (una quarta part del pastís, dues quartes parts de la població).

L’ús dels numerals fraccionaris com a noms és habitual en les fraccions més baixes, però és més habitual recórrer als adjectius seguits del nom part quan són fraccions de nombres elevats: una dos-cents mil milionèsima (part) de segon enfront de un dos-cents mil milionèsim de segon. n

En les expressions de percentatge s’usen els numerals cardinals amb un valor equivalent als fraccionaris: el deu per cent (10 %). També té un valor fraccionari la construcció «cardinal + vegades menys»: El mateix abric em costaria de rebaixes tres vegades menys.

b) Tenen formes particulars els numerals fraccionaris corresponents a 2 (mig, meitat) i 3 (terç). El numeral mig és l’únic quantificador fraccionari que funciona com a especificador nominal i que concorda en gènere amb el nom que quantifica, que ha de ser comptable i singular: mig pollastre, mitja ciutat.GIEC

Aquest quantificador també pot aparèixer coordinat amb un sintagma nominal quantificat per un numeral cardinal (cinc mesos i mig, tres llimones i mitja) o amb una altra expressió fraccionària (tres quarts i mig de sis).

El numeral meitat és un nom, però, a diferència dels altres noms fraccionaris, s’usa generalment amb l’article definit (la meitat de la feina, les dues meitats del pastís), encara que també admet altres especificadors (Aquesta meitat del pastís és per a ell; Quina meitat del pastís vols?; Ambdues meitats són bones).GIEC

En el cas del fraccionari corresponent a tres, el nom és terç (un terç del pastís), i l’adjectiu, tercer (una tercera part del pastís).

c) Hi ha fraccionaris que presenten dues formes; concretament, el corresponent al cardinal deu, que té la variant dècim, i els corresponents a cent i a mil, milió, bilió, etc., que tenen les variants amb el sufix -èsim/-èsima (centèsim, mil·lèsim, milionèsim, deu milionèsim, cent milionèsim, bilionèsim, trilionèsim, etc.), més habituals que les derivades amb /-ena (centè, milè, etc.).

També presenten variants amb el sufix -èsim/-èsima els fraccionaris de la resta de desenes (vigèsim, trigèsim, quadragèsim, quinquagèsim, sexagèsim, septuagèsim, octogèsim i nonagèsim), tot i que en aquest cas són molt menys freqüents que les derivades amb /-ena (vintè, trentè, quarantè, etc.).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona