13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.7.2 Els pronoms de datiuEls pronoms de datiu (em, ens, et, us, li, els i es) poden fer la funció d’argument i la d’adjunt del predicat. A més, s’usen per a expressar la possessió: els trobem, doncs, en el complement de determinats noms i d’algunes preposicions locatives. També poden fer de pronoms de represa i aparèixer en expressions lexicalitzades, tot i que d’una manera molt menys productiva que els pronoms d’acusatiu.

a) Els pronoms de datiu poden funcionar com a complement indirecte amb verbs que exigeixen un complement directe i un d’indirecte (Digueu-li que estudiï més), verbs intransitius com telefonar (Li telefonarem demà), verbs que expressen necessitat o obligació (Li calen més diners) i verbs psicològics (Els agrada molt la sidra, als meus amics asturians).GIEC

Hi ha verbs que seleccionen aquest pronom encara que el complement indirecte sigui inanimat, com concedir, buscar, proporcionar o trobar (Hem modernitzat la sala: aquest tipus de cadires li proporcionen tot un altre aire).

Els pronoms de datiu també poden representar el subjecte del verb en infinitiu en determinades construccions causatives amb els verbs fer o deixar i en construccions amb els verbs de percepció veure, sentir i també mirar. Així, en No li han deixat fotografiar els quadres (‘No han deixat que ell/ella fotografiés els quadres’), Als nouvinguts els faran fer tota la feina endarrerida (‘Faran que els nouvinguts facin tota la feina endarrerida’) o Li he sentit dir això moltes vegades, a la teva mare (‘He sentit que la teva mare deia això moltes vegades’), el pronom de datiu s’interpreta com el subjecte del verb en infinitiu, que en aquestes oracions és transitiu.

b) Els pronoms de datiu poden representar un datiu benefactiu quan aquest equival a un sintagma introduït per a (Li hauràs de fer un pastís d’aniversari; Qui em pot collir un ram de tulipes?; Espereu un moment, que us obriré la porta). El pronom de datiu pot ser duplicat per un pronom fort o un quantificador com tots o cadascun: Li llegiran un conte (a ella); Els explicarem un conte (a tots).

Els predicats que admeten un datiu benefactiu són generalment predicats transitius amb un complement directe explícit que expressa la cosa creada o modificada per l’acció verbal: Els actors us han de llegir un conte; Els alumnes ens recitaran poemes; L’avi li va dibuixar un elefant. També admeten un benefactiu els verbs de canvi d’estat com obrir i tancar: Obriu-li la porta.

Els pronoms de datiu també poden representar un datiu ètic, com em i us en No em tornis a arribar tard; Us ha suspès el curs, en Guillem? El datiu ètic s’adjunta al predicat per a permetre a l’emissor, al receptor o a una tercera persona d’aparèixer com a partícips d’una situació que no protagonitzen directament, però en la qual s’impliquen. En A la Carme tots tres fills se me li han marxat a treballar a l’estranger, gràcies al pronom de datiu me, l'emissor dona a entendre que l’esdeveniment l’afecta. El datiu ètic no pot duplicar-se amb un pronom fort i pel seu caràcter expressiu és més aviat propi dels registres informals.

c) Els pronoms de datiu es poden usar per a designar el posseïdor en una relació de possessió o pertinença (datiu de possessió) juntament amb els possessius i el pronom en. Més concretament, el pronom de datiu es fa servir per a expressar possessió inalienable, com en el cas de les parts del cos. En Li crema la pell per culpa del sol, el pronom li representa el posseïdor de la pell (que és la part d’un tot).

El datiu de possessió acompanya els verbs incoatius, que indiquen canvi de lloc o d’estat (moure’s, desfer-se, tancar-se, cremar-se, etc.), si el nom és de possessió inalienable: No et moguis d’aquí!; Se li va desfer la trena; Se’m tanquen els ulls; Se’m cremarà el clatell. També representa el posseïdor amb els inacusatius de moviment (sortir, entrar, caure, venir, etc.) i amb altres verbs inacusatius com créixer o aparèixer: Encara no t’han sortit els queixals del seny?; Els cau la bava, ara que són avis; La barba li ha crescut massa.

d) Els pronoms febles de datiu, com els d’acusatiu, poden fer de pronom de represa en oracions amb elements dislocats a l’esquerra, com en Al teu germà no li vam dir res, on el pronom li representa el sintagma al teu germà, o en No li vam dir res, al teu germà, amb dislocació a la dreta.

e) Encara que poc freqüentment, els pronoms de datiu també apareixen lexicalitzats amb el verb en expressions col·loquials. Trobem el pronom li incorporat en algunes expressions en mode imperatiu i també en predicats com envelar-li (‘anar-se’n’): Tira-li (‘fes, fes’); Fot-li; Aviat li envelarem cap a la serra de Tramuntana. A més, els pronoms de datiu (i no solament la forma li) apareixen en expressions com pondre-li totes (a algú) (‘anar-li bé tot’) o caure-li la cara de vergonya (a algú) (‘avergonyir-se’): A tu totes et ponen; Li hauria de caure la cara de vergonya.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona