13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.8 Els pronoms febles ho, en i hi: naturalesa i funcionsduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

El pronom neutre ho i els pronoms adverbials en i hi són pronoms àtons i, doncs, elements clítics, que formen una unitat fonològica amb el verb anteposant-s’hi o posposant-s’hi: Ho va veure tot; Va veure’n molts; Vol anar-hi, però no hi anirà.GIEC

En valencià els pronoms en i hi han perdut vitalitat en la llengua espontània, tot i que es mantenen en alguns contextos com ara l’ús partitiu del pronom en (En té molts, d’amics; Diuen que no li agrada l’arròs al forn, però la veritat és que sempre en demana més) o quan apareixen lexicalitzats amb determinats verbs, com haver-hi, veure-s’hi, trobar-s’hi, anar-se’n, eixir-se’n o tornar-se’n (No cal que m’ho ensenyes, que no m’hi veig). En els registres formals, però, es mantenen aquests pronoms en les diferents funcions associades.

Aquests pronoms són anafòrics, ja que remeten a un element aparegut prèviament en l’oració o en el discurs, com en Això, qui s’ho creurà? (en què ho té com a antecedent això), en Li vaig comentar el tema de l’excursió, però no en va voler parlar (en què en té com a antecedent el tema de l’excursió) i en Quan jo tornava de la plaça, ella hi anava (en què hi té com a antecedent la plaça). Malgrat ser anafòrics com els pronoms personals de tercera persona, a diferència d’aquests, estableixen amb el seu antecedent una relació anafòrica basada en la identitat de sentit, i no pas en la identitat de referència. En l’exemple Porta el meló, que el pare el vol obrir, el pronom personal el i el seu antecedent, el sintagma nominal el meló, designen la mateixa entitat de l’univers del discurs: diem que hi ha identitat de referència (o correferència) entre aquests dos constituents. En canvi, en l’exemple Tu vas comprar melons grocs i jo també en vaig comprar, el pronom feble en representa el sintagma nominal melons grocs, però no fa referència als mateixos melons de la primera oració. Hi ha, doncs, identitat de sentit, però no pas de referència.

Els pronoms febles ho, en i hi pronominalitzen diferents arguments, predicats no verbals i complements, com recull simplificadament per funcions el quadre 13.11 i s’explica per pronoms en els apartats següents.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona