28.2.2 L'expressió de les horesexpressió aspectual
expressió temporal
expressió temporal anafòrica
expressió temporal díctica

Les hores s’expressen mitjançant el femení del numeral cardinal corresponent precedit de l’article definit: Tot just són les tres; A les set ja és fosc; Ara és la una; El sol, ara, surt a les cinc i es pon a les set. Tanmateix, quan l’expressió temporal delimita un interval entre dues hores, es pot prescindir dels articles davant de tots dos numerals: La primera tanda treballa de (les) sis a (les) nou; la segona, de (les) nou a (les) dotze; Ell arribarà entre (les) vuit i (les) nou. Per a precisar que es tracta exactament d’una determinada hora, es pot recórrer al modificador en punt o a l’expressió encapçalada per al punt de: Ens entaularem a les tres en punt; Va venir al punt de les set.

El sistema horari usual divideix el dia en dues sèries consecutives de dotze hores, cosa que pot fer convenient explicitar la part del dia a què es fa referència: M’he despertat a les tres de la matinada; Ara tanquen la botiga a les vuit del vespre; Va tornar a casa a les dotze de la nit.

Les fraccions horàries s’expressen en la major part del català central i nord-occidental amb el sistema de campanar, que és específic de la llengua catalana. En la resta del domini lingüístic, és d’ús general el sistema de rellotge. A més, hi ha el sistema internacional, propi d’usos tècnics i especialitzats.

a) El sistema de campanar té com a fracció bàsica el quart d’hora (dos quarts de dotze). La construcció inclou el nom quart(s) precedit d’un numeral cardinal, que indica fins a un màxim de tres els quarts d’hora transcorreguts, i el cardinal, que indica l’hora en curs precedit de la preposició de i sense article: un quart de set, dos quarts de set, tres quarts de set. Els quarts poden subdividir-se, així mateix, en mitjos quarts, els quals s’expressen pel masculí del fraccionari mig, que s’afegeix al quart precedent mitjançant la conjunció i: un quart i mig de deu (diferent de mig quart de deu). Els minuts, expressats pel masculí del cardinal corresponent, seguit opcionalment del nom minut(s), també s’afegeixen al quart precedent mitjançant la conjunció i (tres quarts i un minut d’una) o a l’hora precedent si la fracció afegida no arriba a un quart (la una i cinc (minuts)).

El nom fraccionari quart modificat tan sols per un numeral s’empra també en expressions de durada: Fa un quart que som a taula i encara no ens han portat el menjar; El tren encara tardarà dos quarts a arribar (o mitja hora); L’entrevista de feina es va allargar ben bé de tres quarts. En l’ús tradicional d’alguns parlars, es compta per quarts la durada superior a una hora que no es correspon a un nombre exacte d’hores: Fins a l’ermita hi ha una caminada de sis quarts ben bons.

b) El sistema de rellotge té com a fracció bàsica la mitja hora, que s’expressa per la forma fraccionària femenina mitja afegida a la indicació de l’hora precedent mitjançant la conjunció i: les dotze i mitja. Segons que les fraccions restants estiguin compreses en la primera mitja hora o en la segona, es tendeix a comptar, respectivament, per excés o addició respecte de l’hora precedent o bé per defecte o subtracció respecte de l’hora en curs: en el primer cas es fa servir la conjunció i (les sis i quart, les sis i vint (minuts)), i en el segon, el quantitatiu menys (les set menys quart, les set menys vint (minuts)). I si bé també es pot dir les sis i trenta-cinc/quaranta (minuts), normalment no es diu les set menys trenta-cinc/quaranta (minuts). D’altra banda, notem que en aquestes expressions el nom quart no admet especificadors, per analogia al fraccionari mitja: les sis i quart (no pas les sis i un quart).

Hi ha parlars, sobretot valencians, en què el sistema de rellotge conviu amb restes d’un sistema de quarts: Són tres quarts per a les sis (5:45 o 17:45), i més esporàdicament, Són dos quarts per a les sis (5:30 o 17:30).

La figura 28.1 il·lustra tots dos sistemes: en els casos en què difereixen, l’expressió superior correspon al sistema de campanar, i la inferior, al de rellotge, amb el benentès que les fraccions dels mitjos quarts pertanyen al sistema de campanar. En el lloc del femení del cardinal corresponent a l’hora, hi ha una x (hora precedent) o una y (hora en curs); convé notar que en les expressions amb l’article determinat (les) aquest article adopta la forma singular (la) en el cas de la una.

Figura 28.1
Expressió de les fraccions horàries en els sistemes de campanar i de rellotge

Hi ha expressions que s’usen per a referències horàries més imprecises o aproximades: Estan a punt de tocar les set o Aviat/Ara tocaran les set (‘Falten molt pocs minuts, menys de mig quart, per a les set’); Són les sis encara no (‘Falta poc per a les sis’); Són les set tocades o És un quart tocat (‘Passen molt pocs minuts, menys de mig quart, de les set i d’un quart, respectivament’); Arribaran a quarts de set (‘Arribaran entre un quart tocat i dos quarts i mig de set’ o a tot estirar ‘entre un i tres quarts de set’, o bé ‘pels volts de dos quarts de set’).

Les fraccions horàries també es poden expressar mitjançant els verbs passar i mancar o faltar (o també amb les preposicions després i abans), segons que els minuts o els quarts excedeixin de la referència horària donada o que no hi arribin, respectivament: Passen quatre minuts de les set; Encara manquen vuit minuts per a les set; Falten deu minuts perquè surti el vol; Van arribar a la feina cinc minuts després de les vuit; Va acudir-hi un quart abans de les dotze.

Al costat dels verbs mancar o faltar i de la preposició abans, també es pot recórrer a d’ací/aquí (a) per a expressar la distància temporal des del moment de l’acte de parla fins a un determinat punt horari posterior: D’ací/aquí (a) {tres minuts / un quart (d’hora) / mitja hora} seran les cinc.

c) A més dels sistemes de campanar i de rellotge, existeix el sistema internacional (12:30, les dotze trenta). Es basa en la indicació numèrica de dotze o vint-i-quatre hores, que comença comptant de zero, seguida de la fracció horària sexagesimal en minuts, precedida opcionalment de la conjunció i. En aquest sistema, el cardinal corresponent a l’hora pot anar seguit del nom hora. El sistema internacional, que s’acostuma a representar amb xifres, és més propi d’horaris (com els de mitjans de transport o els de programes d’activitats) i usos tècnics i especialitzats: El vaixell salparà a les 0:45 (literalment, les zero (hores) (i) quaranta-cinc (minuts)); L’eclipsi lunar començarà a les 02:17 (literalment, les dues (hores) (i) disset (minuts)).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona