28.3 Les expressions temporals amb una subordinadaexpressió aspectual
expressió temporal
expressió temporal anafòrica
expressió temporal díctica

Les expressions temporals poden contenir un sintagma nominal, com hem vist, i també una oració subordinada, com mostren els exemples següents: Vine abans {de la sortida del sol / de sortir el sol / que surti el sol}; Em va telefonar {en aquell moment / mentre sopava}; Viu a Eivissa des {de 1990 / que va acabar la carrera}; L’ajuden {sempre / sempre que els ho demana}. Les subordinades es poden construir amb el verb en indicatiu (mentre sopava) o en subjuntiu (abans que surti el sol), o bé en forma no finita, especialment en infinitiu (abans de sortir el sol), però també en gerundi o participi: Tornant cap a casa vaig pensar en el que m’havies dit (‘quan tornava a casa, mentre tornava a casa’); Un cop presentades les esmenes es procedí a la votació (‘després de presentar les esmenes’).

Com succeeix amb la resta d’adjunts temporals (ahir, demà, aquesta nit, després del cine), els adjunts amb una subordinada poden ocupar diferents posicions. Generalment apareixen en la perifèria oracional, en posició inicial (Quan arribis al gimnàs, els teus amics ja se n’hauran anat) o en posició final (Els teus amics ja se n’hauran anat, quan arribis al gimnàs), però també poden ocupar una posició parentètica (Els teus amics, quan arribis al gimnàs, ja se n’hauran anat) o aparèixer adjuntats al sintagma verbal de la principal (T’ho donaré quan arribem al gimnàs).

Les subordinades amb valor temporal poden indicar simultaneïtat, anterioritat, posterioritat, inici i acabament respecte a l’acció de l’oració principal. Corresponen a construccions diverses, que es resumeixen i s’exemplifiquen en el quadre 28.4.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona