29. Les formes verbals no finites: infinitiu, gerundi i participi

29.2.2 El gerundi i el participiEl gerundi i el participi són formes no finites marcades aspectualment. El gerundi pot ser simple (cantant) o compost (havent cantat). El participi forma part de temps verbals compostos amb l’auxiliar haver (han fet, hauria cantat, etc.) i presenta flexió de gènere, com els adjectius: cantat, cantada, cantats, cantades.

a) El gerundi simple té un caràcter progressiu o continu i indica simultaneïtat total o parcial respecte a la situació expressada en l’oració principal. Es pot utilitzar, per tant, en oracions subordinades per a referir-se a una situació que es manté durant un període de temps (Vam recórrer més de 3 quilòmetres caminant de pressa) o a una situació en curs en el moment en què té lloc la situació expressada per l’oració principal (Va entrar cridant; El vaig veure entrant a la sala de conferències). També pot interpretar-se com a immediatament anterior a l’acció del verb principal; en aquest cas assoleix un valor causal, condicional i, menys freqüentment, concessiu: Parlant amb els responsables d’àrea, s’aconseguirà més consens; Ha aconseguit superar l’anèmia prenent molt de ferro. No és acceptable, en canvi, l’ús del gerundi amb un valor de posterioritat per a expressar el resultat del que s’indica en la principal, com en Va caure trencant-se el nas. n

Pel seu valor imperfectiu, el gerundi simple s’usa en perífrasis aspectuals amb valor progressiu (Està dormint; Marxa, que ja es va fent fosc) o duratiu (Continua treballant al mateix lloc).

b) El gerundi compost, format pel verb haver en gerundi més el participi passat, és una forma de perfet amb valor d’anterioritat. S’empra en els adjunts per a referir-se a una situació que és anterior i finalitzada respecte a l’expressada pel predicat de l’oració principal: Havent acabat la feina, anirem al cine; Havent analitzat la proposta, es va considerar que no era viable.

c) El participi expressa l’estat que resulta d’un procés anterior. Per exemple, en el sintagma nominal producte elaborat a mà, el participi assenyala que el producte s’ha obtingut per un procés previ d’elaboració a mà. Així mateix, en l’oració Debatudes les esmenes, es procedí a la votació del document, la construcció de participi fa referència a un procés de debat que ha culminat amb anterioritat a la situació expressada per la principal. El participi és una forma simple de perfet que no presenta cap forma composta, perquè tot sol ja té el valor aspectual propi de les formes compostes. A més, es pot trobar en perífrasis aspectuals amb valor resultatiu (Ja tinc redactada la major part del document).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona