29.5 Les construccions de gerundiconstrucció perifèrica
forma verbal no finita
gerundi
infinitiu
participi
perífrasi aspectual
perífrasi modal
perífrasi verbal

Les construccions de gerundi són subordinades que tenen com a nucli verbal un gerundi i poden fer diverses funcions: adjunt oracional, adjunt del predicat, predicatiu i complement del nom.GIEC Per exemple, cuinant ell en Cuinant ell, menjarem molt bé, és un adjunt oracional que indica una relació de tipus condicional-causal (‘Si cuina ell, menjarem bé’ o ‘Com que cuina ell, menjarem bé’).

Respecte al verb en forma finita, el gerundi pot expressar simultaneïtat (Es va fer mal al peu jugant a pilota) o anterioritat (Practicant molt, aprendrà a jugar bé algun dia; Havent acabat la tasca més urgent, van anar a dinar), però mai posterioritat. Per això no és acceptable l’ús del gerundi quan el que expressa la construcció és l’esdeveniment final d’una seqüència (un resultat), com en S’han examinat aprovant l’assignatura. Per la mateixa raó, no és acceptable l’adjunt en gerundi que indica una conseqüència, com en No hi havia quòrum, quedant la reunió desconvocada immediatament o Li va caure un ganivet molt esmolat al peu fent-li un bon tall. En aquests casos, afegir-hi el quantificador adverbial tot (Li va caure un ganivet molt esmolat al peu tot fent-li un bon tall) no fa acceptable la construcció. En comptes d’usar una construcció de gerundi, es recorre a coordinades copulatives, com en S’ha examinat i ha aprovat l’assignatura o Li va caure un ganivet molt esmolat al peu i li va fer un bon tall; a relatives, com en No hi havia quòrum, per la qual cosa la reunió va quedar desconvocada immediatament, o a altres opcions amb valors equivalents, com en No hi havia quòrum; per tant, es va desconvocar immediatament la reunió. n

Fins i tot quan expressa una certa simultaneïtat, la construcció de gerundi no és acceptable si indica la conseqüència de la situació a què es refereix la principal. És el que passa en casos com Vaig aparcar el cotxe entre dos pilars ratllant-lo, que és una construcció mal formada (com també ho és Ratllant-lo, vaig aparcar el cotxe entre dos pilars). Certament, les ratllades es van produir mentre aparcava el cotxe, però són conseqüència del fet d’aparcar en un determinat lloc.

En canvi, la construcció de gerundi posposada és ben formada quan expressa un aclariment o una explicació, en el sentit que constitueix una paràfrasi o ampliació del que s’indica en la principal. En aquests casos, la interpretació de simultaneïtat entre l’esdeveniment designat pel gerundi i el de la principal s’obté per mitjà d’una relació semàntica de part-tot o d’inclusió entre el significat del predicat principal i el de l’adjunt: De novembre a maig la neu cobreix les nostres muntanyes i valls, amagant amb el seu mantell els passos i els camins (relació de part-tot que afavoreix la interpretació dels dos esdeveniments com a necessàriament simultanis) i Per poc no ens creuem al jutjat, tu entrant, jo sortint, en què la juxtaposició d’adjunts de gerundi al final de l’oració és possible per la relació d’inclusió semàntica dels predicats en gerundi (entrar i sortir) en el significat del predicat principal creuar-se.

Les construccions de gerundi tenen un sentit duratiu i, per tant, imperfectiu. Aquesta peculiaritat aspectual fa que hi hagi construccions amb el gerundi compost (Havent plogut, vam suspendre el partit) o amb verbs modals (Podent-ho fer jo, no cal que ho facis tu) i que les construccions de gerundi puguin ser negades (No anant-hi tu, ella tampoc no hi anirà), possibilitats que no es donen en el cas de les construccions de participi. A més, la forma de gerundi admet l’adjunció de pronoms febles en posició enclítica: Explicant-m’ho la mestra mateixa, ho vaig entendre.

S’utilitzen determinats adjunts de gerundi amb un verb de moviment com entrar, sortir, pujar, girar o tombar per a situar en l’espai un element expressat en la principal: {Tombant a mà dreta / Girant a l’esquerra}, veureu el museu; Pujant l’escala principal, trobareu dues portes bessones. Alguns d’aquests gerundis gairebé s’han lexicalitzat: Sortint al claustre, hi ha un pou del segle xiv (‘a la sortida’); Fan obres just entrant al terme de Vilafant en direcció a l’estació (‘just a l’entrada’). Passa el mateix amb els gerundis compostos havent dinat i havent sopat: Havent dinat solíem fer una becaina i havent sopat fèiem una partida de cartes. El primer, havent dinat, s’empra com a expressió temporal lexicalitzada equivalent a a primera hora de la tarda.

En els registres informals, podem trobar gerundis aparentment independents, com ara Què, preparant els exàmens?, en què se sobreentén el verb auxiliar estar (esteu preparant).

El quadre 29.6 mostra les diferents construccions de gerundi.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona