29.5.1 Les construccions perifèriques de gerundiconstrucció perifèrica
forma verbal no finita
gerundi
infinitiu
participi
perífrasi aspectual
perífrasi modal
perífrasi verbal

Les construccions perifèriques de gerundi actuen com a adjunts oracionals i, generalment, apareixen a l’inici de l’oració: Plovent tant, haurem de suspendre el partit. També poden anar al final de l’oració o en posició parentètica: Haurem de suspendre el partit, plovent tant; Els voluntaris, fent tant d’esforç, van aconseguir els seus objectius.

El gerundi d’aquestes construccions pot tenir un subjecte semàntic correferencial amb el subjecte o un complement del predicat principal o diferent d’aquest. Si són diferents, el subjecte de la construcció de gerundi pot ser explícit o implícit: Cuinant tu, tothom estarà content; Havent fet la gestió, els socis no ens poden recriminar res. En canvi, el subjecte semàntic del gerundi ha de ser implícit si coincideix amb un sintagma nominal de l’oració principal: Caminant tan ràpid, arribarem a casa en cinc minuts.GIEC

a) Hi ha construccions de gerundi que contenen un sintagma nominal que fa de subjecte semàntic del gerundi i no estableix relació de correferència amb el subjecte o amb un complement del predicat principal, com el teu germà, en Conduint el teu germà, tot ha anat com una seda.

El subjecte de les construccions perifèriques de gerundi generalment és postverbal (Telefonant-li tu, segur que accepta la invitació), però en determinats contextos sintàctics, com ara en una coordinació, el subjecte pot anar en posició preverbal. Així, en Havent esclatat la crisi i la presidenta trobant-se de viatge, la recepció de l’ambaixada es va haver d’ajornar, el subjecte del segon gerundi (la presidenta) és preverbal. En canvi, en Tu burxant per aquí i l’altre remugant per allà, m’ha vingut mal de cap, són preverbals els subjectes dels dos gerundis coordinats.

Aquestes construccions de gerundi poden establir diversos tipus de relacions semàntiques amb l’oració amb la qual s’adjunten. Quan el gerundi és compost, l’adjunt expressa una situació anterior a la situació expressada per l’oració principal a causa de la naturalesa perfectiva de l’auxiliar haver: Havent mort el pare, la padrina va exercir la tutela del fill menor d’edat. Quan el gerundi és simple, la relació és de simultaneïtat, com en Essent presidenta d’escala la senyora Roure, no vam fer mai cap reunió de veïns.

A part del sentit temporal, la construcció perifèrica de gerundi amb subjecte explícit pot tenir un sentit causal, condicional o concessiu. El sentit causal es dona sobretot quan la principal és en passat (Demanant-ho tu, ho van concedir ‘com que ho demanaves tu’), però també quan és en present i en futur (Demanant-ho tu, ens en fan/faran cas ‘com que ho demanes tu’). Tanmateix, quan la principal és en futur (o en present amb valor de futur) o condicional, la construcció es pot interpretar com a condicional: Demanant-ho tu, m’ho concediran/concedirien (‘si ho demanes/demanessis tu’); Demanant-ho tu, segur que ho concedeixen (‘si ho demanes tu’). La interpretació concessiva s’obté en oracions com Tenint-ho tan a la vista com ho tenien, ningú no va ser capaç de veure-ho i també en construccions de gerundi en què la locució i tot apareix al final, com en Demanant-ho la degana i tot, es van negar a col·laborar, i més rarament Tot i demanant-ho la degana, es van negar a col·laborar. La negació emfàtica amb ni també afavoreix la interpretació concessiva: Ni demanant-ho ella, diran que sí.

Un predicat en gerundi pot formar part d’un adjunt oracional encapçalat per la preposició amb: Amb l’aspiradora funcionant, no se sentia res; Amb els nens dinant a l’escola, tindràs més temps per a tu. En aquestes construccions, el subjecte del gerundi sempre és preverbal, com ho és també en altres adjunts oracionals encapçalats per la preposició amb el predicat dels quals és no verbal: Amb els nens a escola, tindràs més temps per a tu.

b) Les construccions perifèriques de gerundi també poden tenir un subjecte implícit que interpretem com a correferent amb el subjecte de la principal (que al seu torn pot ser explícit o implícit), com en Anant cap a la feina, el pare va trobar-se un amic de la infantesa, en què el pare és el subjecte semàntic del gerundi i del verb de la principal. També pot ser correferent amb el complement directe del predicat principal, com en Tornant de la feina, la van atropellar, en què el subjecte semàntic del gerundi s’identifica amb el pronom de complement directe de la principal (la).

Aquestes construccions tenen valor temporal de simultaneïtat, si el gerundi és simple, o d’anterioritat, si el gerundi és compost. En Buscant pis, vaig descobrir un barri molt agradable, la simultaneïtat és parcial, ja que l’acció de descobrir un barri molt agradable queda temporalment inclosa en l’expressada per l’adjunt. En canvi, en Nedant fins a les roques, m’han desaparegut les cabòries, la simultaneïtat és total. La simultaneïtat temporal es pot reforçar amb el quantificador adverbial tot o amb la locució intensificadora bo i, com en N’hem parlat tot baixant l’escala, N’hem parlat bo i baixant l’escala i Tot baixant l’escala, n’hem parlat. Amb gerundi compost, expressen anterioritat respecte a l’acció de la principal: Havent dit això, ara parlaré del tema principal; No havent confirmat l’assistència a l’acte, ara no hi pots anar. La relació d’anterioritat afavoreix, a més, la interpretació causal de l’adjunt compost.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona