29.5.3 Les construccions de gerundi com a constituent del sintagma nominalconstrucció perifèrica
forma verbal no finita
gerundi
infinitiu
participi
perífrasi aspectual
perífrasi modal
perífrasi verbal

La presència d’una construcció de gerundi dins un sintagma nominal pot afectar només certs noms, alguns de relacionats amb verbs, com ara entrada i filmació, i noms d’altra mena, com fotografia, remor o pudor: L’entrada dels polítics (tot) fent onejar banderes va causar emoció (cf. Els polítics van entrar (tot) fent onejar banderes); Heus aquí la filmació d’uns lladres robant un banc (cf. Van filmar uns lladres robant un banc); La fotografia de tres avions creuant el cel ha guanyat el segon premi; Sembla la remor d’un tro acostant-se; I aquella pudor d’humitat embolcallant-nos!GIEC

També es pot usar el gerundi amb noms de canals de comunicació (ban, brindis, carta, cartell, document, escrit, missatge, ordre, resolució, sentència, trucada), però només si hi ha un verb que expressa aparició (aparèixer, sortir, eixir) i el nom porta un altre complement que precedeix el gerundi, com ban en Ha aparegut un ban de l’alcalde prohibint l’alcohol.

En canvi, no és acceptable la presència d’un gerundi en el complement del nom dels sintagmes nominals amb noms que designen un canal de comunicació en altres contextos. Amb aquests noms hi escau una oració de relatiu especificativa, un sintagma preposicional encapçalat per la preposició amb o un sintagma adjectival: Hi ha un cartell {que avisa / en què s’avisa} que no es pot passar (i no pas un cartell avisant que no es pot passar); És un ban {que prohibeix fer foc / amb la prohibició de fer foc} (i no pas un ban prohibint fer foc); És una sentència {d’absolució de l’acusat / que absol l’acusat} (i no pas una sentència absolent l’acusat). n

En certs contextos és possible que un sintagma nominal amb una altra mena de nom contingui un gerundi. És el cas de sintagmes nominals com dona mirant el mar o tres avions creuant el cel quan són usats com a títols d’un quadre, d’una pel·lícula, d’una obra literària, en peus d’il·lustració, entre d’altres.

En canvi, no és acceptable l’ús del gerundi en una construcció com Els comerciants tancant a les set es consideren perjudicats per aquesta mesura. En comptes d’aquest gerundi, es recorre a una subordinada de relatiu: Els comerciants que tanquen a les set es consideren perjudicats per aquesta mesura. n

Igualment, resulta més natural i preferible usar una oració de relatiu (i sovint també un sintagma preposicional amb la preposició amb) que no pas un gerundi en definicions de diccionari o caracteritzacions en obres especialitzades: Un caragol és un cos flexible {que forma una espiral / amb forma d’espiral} (en comptes de Un caragol és un cos flexible formant espiral).


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona