6. La formaciķ de mots: la derivaciķ

6.3.5 L'adverbialitzacióL’adverbialització és un procés molt restringit que permet formar adverbis mitjançant el sufix -ment a partir de bases adjectivals flexionades en la forma femenina singular. 

El sufix -ment s’adjunta d’una manera majoritària i productiva a adjectius qualificatius per a formar adverbis de manera (fortament, lleugerament, ràpidament) i també selecciona adjectius relacionals que expressen punts de vista (històricament, morfològicament).

El sufix -ment també s’adjunta a bases lèxiques constituïdes per adjectius ordinals i forma adverbis que s’han lexicalitzat com a connectors parentètics amb valor distributiu (primerament, segonament), i a bases provinents de quantificadors multiplicatius amb què s’obtenen adverbis de grau (doblement, triplement).

Hi ha altres classes d’adverbis en -ment que són més residuals, concretament, adverbis de temps i aspecte (darrerament, setmanalment), modals (necessàriament, possiblement, probablement) i de grau (altament, increïblement, terriblement).

En els adverbis de quantitat o d’intensitat, el significat de l’adverbi en -ment pot deixar de tenir una relació directa amb el significat bàsic de la base adjectival: en altament bo o increïblement bo, per exemple, els adverbis equivalen a molt. Quan concorren dos o més adverbis acabats en -ment, en l’ús general se solen conservar les terminacions (Es tracta de fer la feina ràpidament i correctament) o bé es recorre a l’ús de perífrasis com «d’una manera + adjectiu» o «des del/d’un punt de vista + adjectiu» (Es tracta de fer la feina d’una manera ràpida i correcta; Des dels punts de vista teòric i metodològic, la prova és d’una dificultat extrema). La possibilitat de suprimir la terminació a partir del segon adverbi dona lloc a una estructura de caràcter marcadament formal: Es tracta de fer la feina ràpidament i correcta.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona