6.4.1 Els prefixos que expressen oposicióafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Hi ha una sèrie de prefixos que aporten valors diversos relacionats amb la noció d’oposició, entesa en un sentit ampli.GIEC El quadre 6.9 recull i exemplifica aquests prefixos, incloent-hi, entre parèntesis, les variants principals que presenten.

a) Els prefixos negatius bàsics són a- i in-. El prefix a- s’adjunta sobretot a bases adjectivals (acromàtic), encara que també admet bases nominals, generalment de procedència culta (asimetria). Presenta la variant an- davant d’una base lèxica començada per vocal (que gràficament pot anar precedida d’una hac), com en anharmònic o anovulació.

Les paraules formades amb aquest prefix s’usen majoritàriament en llenguatges d’especialitat: acromatisme, anaeròbic, analcohòlic, anal·lèrgic, apètal, arrizotònic.

El prefix in- (inadequat), que presenta les variants im-, il- i i-, forma adjectius en combinació amb bases provinents d’adjectius qualificatius (insolidari, impopular, irresistible) o d’adjectius relacionals que puguin tenir una lectura qualificativa (il·legal, irreligiós).

El prefix in- és molt productiu amb bases adjectivals provinents de participis, com en incomprès, inesperat o insabut, o d’adjectius amb -ble que provenen d’una base verbal, com en incomptable, ineludible o infranquejable. Amb bases nominals té més sovint el valor de privació o mancança, com es pot veure en inacció, infortuna o impagament. En canvi, és molt poc freqüent trobar el prefix in- combinat amb bases verbals, com en incomplir o insubordinar.

b) El prefix des-, amb significat relacionat amb la negació, la mancança o la privació, es troba combinat amb bases nominals (desafecte, descrèdit, desgana, desordre) i adjectivals qualificatives (descortès, deshonest). Les paraules amb el prefix des- adjuntat a una base verbal expressen una acció inversa a la de la base, normalment revertint-la: desbotonar, descarregar, desconvocar, desenfocar, desfer, desmuntar, desordenar, despintar, desvestir. En algun cas presenta la variant de-, com en decréixer.GIEC

El prefix des- alterna amb el prefix dis-, que trobem en mots com discontinu, dissemblar o dissort i que actualment només és productiu en els llenguatges d’especialitat: disfunció, disjunt, dismenorrea, dismutació.

c) El prefix contra- indica contraposició, reciprocitat o reforç: contrafort, contrapartida, contrapès,. Generalment, s’adjunta a bases nominals i expressa que l’entitat o l’acció designada per la base s’oposa diametralment a una altra entitat o acció de la mateixa naturalesa que la designada per la base nominal amb la finalitat de contrarestar-la: contraexemple, contraquerella, contraverí.

Amb bases verbals és escassament productiu: contrabatre, contradir, contraindicar, contraposar. Té un comportament pròxim a l’oposició expressada amb l’adverbi no anteposat a noms, com no acceptació o no discriminació, o a adjectius com no obligatori o no sexista.OIEC Igualment, la preposició sense es comporta com un prefix d’oposició quan precedeix un nom que és complement d’un nom sobreentès, com en una sense alcohol (‘cervesa analcohòlica’), o en què el conjunt pot estar més o menys lexicalitzat, com en un sensepapers (‘immigrant en situació administrativa irregular’) o un sensesostre (‘indigent’).

d) El prefix anti- indica que s'inverteix el sentit del radical al qual s'adjunta. S’adjunta a bases nominals (antipapa, antisèrum) o a bases procedents d’adjectius relacionals (antinuclear, antitèrmic, antisolar). És molt productiu en l’actualitat, cosa que afavoreix trobar-lo adjuntat a bases nominals molt diverses: simples (antiheroi) i complexes (antimilitarisme); provinents de sigles (anti-VIH), manlleus (anticopyright) o noms propis (anti-Sòcrates).OIEC Cal destacar que molts dels mots obtinguts de bases nominals amb el prefix anti- modifiquen un altre nom, com en brigades antivici, carro antimines, fiscal anticorrupció o mesures anticrisi.

El prefix pro-, semànticament oposat a anti-, expressa predisposició o actitud envers algú o envers alguna cosa. Es combina amb bases adjectivals (proliberal, prosoviètic) i també amb bases nominals diverses, que donen lloc a mots que modifiquen un altre nom (gestores proamnistia, manifestació pro-dret de vaga, comitè propresos, comissió pro-Sagrada Família).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona