6.4.6 Els prefixos marcadors de canviafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Hi ha prefixos que apareixen en verbs de canvi d’estat o de lloc, amb una base nominal o adjectival, que pertanyen a la primera conjugació o menys freqüentment a la tercera conjugació: aplanar, repatriar, traspaperar, aprimar-se, esmorteir, esporuguir. Els de la tercera apareixen sobretot en derivats adjectivals: acovardir, entristir.

En algun cas, trobem parelles de verbs amb el mateix prefix sobre la mateixa base lèxica que es distingeixen per la conjugació: unes vegades comparteixen el significat (enlluentar i enlluentir, entristar i entristir, enorgullar i enorgullir) i unes altres tenen un significat diferent (encertar i encertir, emblancar i emblanquir, embrutar i embrutir).

Els principals prefixos d’aquest grup, que s’adjunten a una base lèxica nominal o adjectival i donen com a resultat un verb, es recullen en el quadre 6.14. S’hi inclouen, entre parèntesis, les variants principals.

a) Els prefixos a-, en- (o em-), in- (o im-) i re- expressen canvi de qualitat, d’estat o de lloc.

Els prefixos a- i en- formen part de verbs incoatius que expressen canvi de qualitat o d’estat o que hi afegeixen un sentit causatiu. La base nominal o adjectival que contenen aquests verbs expressa la qualitat o l’estat final (agrumollar i agrumollar-se, arrodonir i arrodonir-se, engelosir i engelosir-se, emmalaltir i emmalaltir-se), encara que també poden indicar un canvi de lloc (acarrerar i acarrerar-se, allistar i allistar-se, enclaustrar i enclaustrar-se, engolir i engolir-se).

Els prefixos in- i re-, tot i que són poc productius, poden encapçalar verbs relacionats amb un nom (filtrar, relacionat amb filtre, en infiltrar i infiltrar-se, o plantar en implantar) o verbs amb sentit de canvi d’estat o de lloc derivats de noms (força en reforçar i reforçar-se i pàtria en repatriar i repatriar-se). També es troben amb bases lèxiques que contenen un adjectiu (innovar, renovar) o, més rarament, un adverbi (retardar).

Més ocasionals són alguns verbs amb un prefix com trans- (o tras-), que amb una base nominal expressa canvi d’estat (transformar) o de lloc (trasviar). Com a marcador de canvi d’estat també es troba amb alguna base verbal (trastocar, trastornar) i en algun nom (transculturació) i adjectiu (transgènic, transsexual).

b) Els prefixos des- i es- apareixen també en verbs amb valor causatiu i de canvi d’estat. A causa del prefix, aquests verbs expressen la pèrdua, separació o dislocació de l’entitat que designa la base nominal: descolorir i descolorir-se, desdinerar i desdinerar-se, desnucar i desnucar-se; escantonar i escantonar-se, esmalucar i esmalucar-se.

Tot i tenir orígens etimològics diferents, en alguns casos aquests dos prefixos donen lloc a parelles de verbs formades sobre la mateixa base lèxica i amb el mateix significat (desfullar i esfullar, desgranar i esgranar). En tot cas, el prefix es-, que també apareix amb algun verb de base adjectival (esmortir), no admet bases començades per vocal o consonant sibilant i actualment no és productiu.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona