Sumari

1  -  Les vocals i la síl·laba
2  -  Les consonants
3  -  L'accent i l'entonació
4  -  La flexió nominal
5  -  La flexió verbal
6  -  La formació de mots: la derivació
7  -  La composició i altres processos de formació de mots
8  -  El nom i el sintagma nominal
9  -  L'adjectiu i el sintagma adjectival
10  -  L'article
11  -  Els demostratius i els possessius
12  -  Els quantificadors nominals
13  -  Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi
14  -  Les preposicions àtones i les compostes
15  -  Les preposicions tòniques i les locucions prepositives
16  -  L'adverbi
17  -  La predicació verbal
18  -  La predicació no verbal: les construccions copulatives i els predicatius
19  -  Les construccions passives, les impersonals i altres construccions amb subjecte indefinit
20  -  El verb: el temps, l'aspecte i el mode
21  -  Les conjuncions i els connectors parentètics
22  -  La coordinació
23  -  Les oracions subordinades substantives
24  -  Les oracions subordinades de relatiu
25  -  Les construccions comparatives i les superlatives
26  -  Les construccions causals, les finals i les consecutives
27  -  Les construccions condicionals i les concessives
28  -  Les expressions temporals i les aspectuals
29  -  Les formes verbals no finites: infinitiu, gerundi i participi
30  -  L'ordre de constituents: ordre bàsic i construccions marcades
31  -  La modalitat oracional. Les interjeccions
32  -  La negació

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona