Quadre 11.1

Formes dels demostratius segons la categoria gramatical

Espai díctic

Determinant masculí

Determinant femení

Pronom

Adverbi

Proximitat

aquest/aquests
(este/estos)

aqueix/aqueixos
(eixe/eixos)

aquesta/aquestes
(esta/estes)

aqueixa/aqueixes
(eixa/eixes)

açò

això

ací

aquí

Llunyania

aquell/aquells

aquella/aquelles

allò

allí/allà