Quadre 16.3

Adverbis de relació espacial

Dimensió espacial

Adverbi

Exemples / Comentaris d'ús

Horitzontalitat

avant, endavant

Cal continuar avant
Els que van endavant, poden reservar taula

Es relacionen amb la preposició intransitiva davant.

arrere, enrere, endarrere

Ja hem deixat enrere la platja
Els crancs caminen cap endarrere/arrere

Es relacionen amb les preposicions intransitives darrere i rere.

Verticalitat

amunt

El teu estel ha arribat molt amunt

Es relaciona amb les preposicions intransitives damunt i sobre.

avall

El teatre es troba un carrer més avall

Es relaciona amb les preposicions intransitives davall i sota.

baix

Els trobaràs baix

Es relaciona amb avall, que indica direcció.

enlaire

Mans enlaire!

Té possibilitats combinatòries limitades.

Interioritat

endins, endintre

L’excursionista va desaparèixer bosc endins/endintre

Es relacionen amb les preposicions intransitives dins i dintre.

enfora

La nostra casa és gairebé a tocar de la vila; la d’ells és més enfora

Es relaciona amb la preposició intransitiva fora.

Distància

ençà
enllà

Ha venut tots els seus terrenys del camí ençà/enllà

Es relacionen amb les preposicions intransitives deçà i dellà.