Quadre 16.6

Classes d’adverbis i locucions adverbials de grau

Classe / Adverbi o locució

Exemples / Comentaris d'ús

Absolut

moltforçapocgairegens

 

 

Aquest quadre m’agrada molt
L’Albert no és gaire/gens eixerit

Gaire i gens s’usen en contextos negatius.

Relatiu

massaproubastanta bastament

 

Avui es troba bastant bé
Han difós la notícia a bastament

Comparatiu

tan/tant
mésmenys
millor, pitjor
 

Vine tan aviat com puguis
Ja no beu tant com abans
És més/menys rialler que tu
Canta millor que la soprano titular

Formen construccions comparatives. L’adverbi tan modifica un adjectiu o un adverbi i l’adverbi tant modifica un verb.

Altres

doblement, triplement
altrament, completament, enormement, escassament, excessivament, parcialment, terriblement, totalment
ben bé, del tot, en absolut, per complet
ben, mig, totSi torna a perdre se sentirà doblement afligit
Estic 
enormement fatigada
Hi havia escassament un miler de persones
Estàvem totalment/terriblement emocionats
No li ha agradat {en absolut / del tot}
Estava ben/tota enfadada
Estava mig mort