Quadre 12.2

Classes de numerals

Classe / Formes

Exemples / Comentaris d'ús

Cardinal

un, dos, tresdeu, vint-i-vuittrentacent,
cinc-centsvint mil, etc.

un plat, una pilota
dos llits, dues opcions
cent alumnes, cinc-centes pàgines
les deu respostesuns trenta eurostots tres fills

No admeten flexió de gènere, excepte undos (i compostos) i els formats amb el plural cents. Poden anar precedits d’un determinant i del quantificador tots. [+]

Fraccionari

migterç, quartdècimmilionèsim, etc.

mig capítol
un terç del pressupost

Van precedits d’un numeral cardinal, excepte mig. Generalment, funcionen com a noms en construccions partitives. [+]

Multiplicatiu

doble, triplequíntuple, etc.

Aquest mes tindreu doble paga
Ara tenen el triple de feina

Són especificadors que precedeixen noms no comptables i són noms quan van precedits d’un determinant i seguits de la preposició de. [+]

Col·lectiu

parell, dotzena, vintena, centenarmiler, etc.

un parell, dos centenars, tres milers
dos centenars de treballadors
la vintena d’espectadors
aquella dotzena de mocadors

Són noms que van precedits d’un especificador, generalment un numeral cardinal, un article o un demostratiu, i van seguits de la preposició de. [+]

Ordinal

primersegontercerquartvintè,
vint-i-cinquè, trenta-dosèmilè, etc.

la segona planta
dos tercers premis
Jaume I (primer)
capítol quart

Són adjectius que, generalment, precedeixen un nom especificat per un article definit. En certs casos, apareixen posposats. [+]