Quadre 13.10

Alternança entre un pronom personal i un possessiu

Tipus de pronom

Context

       Exemples / Comentaris d’ús

Fort

complement de preposició tònica o locució prepositiva

      

Van caure prop {de nosaltres / nostre}
Va actuar en contra d’ells/seva

El pronom personal va precedit de la preposició de.

complement del nom



      

Ha trucat un familiar d’ell/seu

Només amb pronoms forts de tercera persona. El
pronom personal va precedit de la preposició de.

atribut



      

Els documents són d’ell/seus

Només amb pronoms forts de tercera persona. El
pronom personal va precedit de la preposició de.

Feble de datiu

complement de preposició o locució prepositiva

       La pilota em va caure darrere La pilota va caure darrere meu
Li va caure a sobre / Va caure a sobre seu

sintagma nominal que designa possessió inalienable


      

Li han tret la piga
Ja no li cauen tant els cabells

El sintagma nominal fa de complement directe o
de subjecte d’un verb inacusatiu.

sintagma nominal que designa un objecte de l’esfera personal

       Et faré el llit / Faré el teu llit


nom de parentiu

 

      

Se m’ha mort l’avi S’ha mort el meu avi

Amb verbs com casar-se, néixer/nàixer o morir-se.