Quadre 14.1

Classificació de les principals preposicions segons la forma

Classe

Tipus

Preposició

Àtona

simple

composta

a, amb, de, en, per

per a

Tònica

simplecomposta

locucióabans, arran, arreu, contra, dalt, damunt, darrere, davall, davant, deçà, dellà, després, devers, dins, dintre, durant, enfront, enmig, entorn, entre, entremig, envers, excepte, fora, llevat, lluny, malgrat, menys, mitjançant, prop, rere, segons, sense, sobre, sota, tret, vers, vora

cap acom a, des defins a

a causa de, a conseqüència dea diferència de, a excepció de, a falta dea favor dea més dea part dea partir dea través deal costat dea l’entorn deal llarg deal voltant ded’acord amb, de cara aen comptes de, en lloc degràcies aper culpa deper mitjà deper tal de, etc.