Quadre 6.9

Principals prefixos d'oposició

Significat

Prefix

Base lèxica

Exemples / Comentaris d'ús

Negació, privació, mancança

a- (o an-)

nom
adjectiu

 

asincronia - anaerobiosi
a
científic - anelèctric

Propi de llenguatges d’especialitat.

in- (o im-, il-, i-)

nom
adjectiu
verb

incultura - imprecisió - il·legalitat -irreflexió
insegur - impropi - il·legal - irreal
incomunicar - immobilitzar - il·legalitzar

des-

nom
adjectiu
verb

descrèdit
descontent
desobeir

Contraposició

contra-

nom
verb

contraoferta
contraatacar

Inversió

anti-

nom
adjectiu

antidopatge
antinatural