Quadre 6.16

Formació de mots per conversió

Base lèxica

Categoria resultant

Exemples (base > derivat)

Verb

nom

consumir > consum

Nom

verb
adjectiu

vent > ventar
burgès
> burgès

Adjectiu

nom
verb
adverbi

desert > desert
espès
> espessir
ferm
> ferm