Quadre 5.18

Alternances vocàliques en el radical

Alternança

Verb

Exemples / Comentaris d'ús

e/i

tenir
venir

tinctingui (tinga), etc.; tindré, tindràs, etc.; tindria, tindries, etc.
vinc, vingui (vinga), etc.; vindré, vindràs, etc.; vindria, vindries, etc.

La vocal i substitueix la vocal e en les formes velaritzades, en el futur i en el condicional.

eixir

ixo (isc), ixes, ix, ixenixi (isca), ixis (isques), ixin (isquen)
isquem, isqueu; isquera, isqueres, etc. (en valencià i nord-occidental)

La vocal i substitueix la vocal e en les formes amb accent en el radical. En valencià i en alguns casos en nord-occidental hi ha altres formes amb i amb accent en la desinència.

ser

sigui (siga), siguis (sigues), siguemsigueu, siguin (siguen); sigut

La i substitueix la vocal e davant de la consonant velar de les formes velaritzades (present de subjuntiu, imperatiu i participi).

o/u

poder
voler

puc; pugui (puga), puguis (pugues), etc.
vull; vulgui (vulga), vulguis (vulgues), etc.

La vocal u substitueix la vocal o en la primera persona del singular del present d’indicatiu i en el present de subjuntiu.

collir

cullo (cull), culls, cull, cullenculli (culla), cullis (culles), cullin (cullen)

La vocal u substitueix la vocal o en les formes amb accent en el radical.

a/e

saber
haver

sé
he

La vocal e substitueix la vocal a en la primera persona del present d’indicatiu.

jeure (jaure)
treure (traure)
néixer (nàixer)

jeu, jaiem
treu, traiem
neix, naixem

En parlars orientals i en alguns parlars nord-occidentals, la vocal e substitueix la vocal a en les formes amb accent en el radical.

a/i

estar

esticestigui (estiga), estigués (estiguera), estigues, etc.

La i substitueix la vocal a davant de la consonant velar de les formes velaritzades.

e/o

ser

soc, som, sou, són

La o substitueix la vocal e en les formes amb el radical començat per s de la primera persona del singular i les tres formes del plural del present d’indicatiu.