Quadre 5.24

Verbs amb irregularitats en la segona persona del singular de l’imperatiu

Marques

Verbs

Exemples / Comentaris d'ús

-es

dir, estar, poder, saber, ser, tenir, veure, voler

digues, estigues, pugues, sàpigues, sigues, tingues, veges, vulgues

La terminació s’afegeix al radical, que coincideix amb el del present de subjuntiu.

-s

anar, fer

ves, fes

-n

tenir i derivats

ten (o o tingues), mantén (o mantingues)