Quadre 3.2

Classificació dels mots segons la posició de l’accent

Tipus de mot

Síl·laba
accentuada

Exemples / Comentaris d'ús

Agut

última

adob, Andreu, badoc, calaix, estil, feroç, parlar, portal, Ripoll, venim; ro, veí, arròs, edèn, Berlín

Amb accent gràfic els mots polisíl·labs acabats en vocal (excepte que representi una semivocal), en vocal seguida de s o en -en o -in.

Pla

penúltima

casa, divorci, fenomen, home, individu, Jordi, Maria, Solsona, terra, vaca, vine; àngel, cloíem, ieu, femens

Amb accent gràfic els mots no acabats en vocal (excepte que representi una semivocal), en vocal seguida de s ni en -en o -in.

Esdrúixol

antepenúltima

lida, clàusula, gràcia,piter, trica, tua, òliba, química, pida, filis, tiva

Sempre amb accent gràfic.