Quadre 1.13

Principals hiats formats per i i u àtones

Configuració

Context

Exemples / Comentaris d'ús

vocal - [i]/[u]En síl·laba àtona corresponent a tònica en mots relacionats morfològicament

ve.ï.nat (cf. veí), sa.ü.quer (cf. saüc)
es.va.i.rà (cf. esvair), tra.i.ran (cf. trair)

En derivats i en radicals verbals àtons.

vocal - desinència verbal

o.be.i.rem, o.be.i.rí.em, es.tu.di.ï

En verbs amb el radical acabat en vocal.

vocal - sufix derivatiu

a.ssi.du.ï.tat

prefix monosil·làbic - vocal

pro.is.là.mic, re.in.te.grar

Pronúncia no sistemàtica.

[i]/[u] - vocalEn síl·laba àtona corresponent a tònica en mots relacionats morfològicament

es.tal.vi.a.ré (cf. estalvia), di.e.ta.ri (cf. dia)
con.ti.nu.a.va (cf. continua), pu.ai.re (cf. pua)

Pronúncia no sistemàtica.

consonant + vocal - vocal (en bisíl·labs)

 

Bi.el, mi.op
fu.et

El diftong produiria un monosíl·lab.

consonant + consonant + vocal - vocal

 

pri.o.ri.tat, A.dri.a.na, bri.oix 
in.flu.ent

En mots amb obertura sil·làbica complexa.