Quadre 2.2

Consonants oclusives

Lloc
d'articulació

Sorda

Sonora

Exemples / Comentaris d'ús

Bilabial

p

b

[p] pal, pla, llop, cub, talp
[b] bata, blau, combat, capbuit

En les àrees betacistes la grafia v representa [b] (v, canvi).

Dental

t

d

[t] tal, tram, abat, sud, just, verd
[d] data, drama, vendre

Velar

k

ɡ

[k] cal, creu, quatre, dic, calc, amarg
[ɡ] gata, greu, guerra, maragda