Quadre 2.6

Principals fenòmens consonàntics

Fenomen

Consonant afectada

Exemples / Comentaris d'ús

Ensordiment d’obstruent final 

b
d
ɡ
z
ʒ / d͡ʒ

 

[p] calb, rep
[t] sord, canviat
[k] cec, aplec, amarg
[s] comès
[t͡ʃ] roig, puig, mig

En el cas de la fricativa [ʒ] es produeix també africació [t͡ʃ]. [+]

Simplificació de grups consonàntics finals
/m/ o /n/ +
oclusiva
[m] camp, tomb
[n] font, sumand
[ŋ] tronc, fang

Només en alguns parlars. Amb consonants amb el mateix lloc d'articulació. En alguns casos, la simplificació alterna amb el manteniment. [+]

/l/, /s/, /ɾ/ o /r/ + oclusiva dental

 

[l] salt
[s] tasttrist
[ɾ]/[r] port, tard

Només en alguns parlars. L’elisió de l’oclusiva no és sistemàtica. [+]

Elisió de ròtica final

 

/ɾ/

 

[Ø] llavor, color, dur

L’elisió no es produeix en la major part del valencià. [+]

Geminació de consonant oclusiva dels grups /bl/ i /ɡl/

 

bl
ɡl[bbl] doble
[ɡɡl] regla

En parlars orientals i nord-occidentals. Quan la consonant oclusiva es troba darrere de vocal accentuada en posició final del radical. [+]

Assimilació de sonoritat d’obstruents

 

p
t
k

 

[b.ʎ] cap llit
[d.d] pot dir
[ɡ.d] puc dir

Seguides de consonant sonora. [+]

s
ʃ
t͡ʃ
f

 

[z] arròs esclatat, arròs negre
[ʒ] calaix obert, feix doble
[d͡ʒ] rebuig inacceptable, mig desfet
[v.n] bolígraf negre, baf espès

Seguides de vocal o de consonant sonora. En el cas de la /f/, sonorització no sistemàtica quan va seguida de consonant. [+]

Assimilació de lloc d’articulació

n

t[m.p] benparlat
[.d] n deu

[p.p] vuit passos
[k.k] fred catastròfic
[n.n] adnat
[z] set zeros [+]

Assimilació de mode d’articulació

p
t
k

[m.m] cap mirall, submarí
[l.l] hitlerià, àcid letal
[ŋn] signar [+]

Aproximantització
b
d
ɡ[β] saber
[ð] verda
[ɣ] italogrec

Especialment en central, nord-occidental, septentrional i valencià central i el més septentrional. [+]