Quadre 19.2

Característiques de les passives i de les impersonals pronominals

Passiva pronominal

Impersonal pronominal

El llibre es va escriure fa uns quants anys


Verb transitiu.

En aquesta empresa es treballa molt
Quan es neix pobre, tot són problemes
Vivint al camp s'és més feliç

Verb intransitiu, inacusatiu o copulatiu.

S’ha de poder solucionar d’alguna forma
Ha de poder-se solucionar d’alguna forma
Ha de poder solucionar-se d’alguna forma

Mobilitat del pronom es.

A França se sol sopar abans de les vuit


Pronom es en posició proclítica.

S’han trencat tots els vidres de la porta

Presència d’un sintagma nominal que concorda amb el verb com a subjecte gramatical.

A casa es parla molt de cinema

Absència d’un sintagma nominal que concordi amb el verb com a subjecte gramatical.


S’han fet diverses al·legacions per part dels sindicats

Possibilitat d’expressar l’agent amb un adjunt introduït amb la locució per part de.

  
Avui dia es fan més al·legacions que abans

Impossibilitat d’expressar l’agent.