Quadre 13.5

Formes dels pronoms febles segons la posició respecte al verb

Forma gràfica

davant del verb                 darrere del verb   

Exemples

         em        

et

es

en

el

la

ens

us

els

les

li

ho

hi

         m'        

t'

s'

n'

l'

l'/la

ens

us

els

les

li

ho

hi

         -me       

-te

-se

-ne

-lo

-la

-nos

-vos

-los

-les

-li

-ho

-hi

         'm        

't

's

'n

'l

-la

'ns

-us

'ls

-les

-li

-ho

-hi

em va agafar, m’agafa, agafant-me, agafa’m

et va agafar, t’agafa, agafant-te, agafa’t

es va agafar, s’agafa, agafant-se, agafi’s

en va agafar, n’agafa, agafant-ne, agafa’n

el va agafar, l’agafa, agafant-lo, agafa’l

la va agafar, l’agafa/la imitaagafant-la, agafa-la 

ens va agafar, ens agafa, agafant-nos, agafa’ns

us va agafar, us agafa, agafant-vos, entendre-us

els va agafar, els agafa, agafant-los, agafa’ls

les va agafar, les agafa, agafant-les, agafa-les

li va agafar, li agafa, agafant-li, agafa-li

ho va agafar, ho agafaagafant-ho, agafa-ho

 hi va agafar, hi agafa, agafant-hi, agafa-hi