Quadre 12.7

Els quantitatius absoluts

Quantitatiu

Exemples / Comentaris d'ús

molt, molta, molts, moltes
força
bastant, bastants
poc, poca, pocs, poquesTenen molt (d’)interès en el viatge
Han visitat força països d’Europa
bastants amics que el poden ajudar
Hi ha hagut pocs visitants

Poden anar seguits de la preposició de, en certs contextos i segons els parlars.

gaire, gaires
gensNo tenim gaires opcions
La Sílvia no té gens de malícia

Són termes de polaritat negativa. Gens va seguit de la preposició de i d’un nom no comptable.

tot

 

Aquella casa tenia tot de llibres antics

És invariable i va seguit de la preposició de.

quant, quanta, quants, quantes 

Quants (de) diners guanya?
Quants (d’)admiradors que té!

Quant és interrogatiu o exclamatiu i pot anar seguit de la preposició de, en certs contextos i segons els parlars.

que

 

Que aigua que cau!

Té caràcter exclamatiu.