Quadre 20.4

Principals usos i valors dels temps de passat de l’indicatiu

 Temps                        Ús                           Valor
  verbal

Exemples / Comentaris d'ús

Passat         
(cantà / 
va cantar
)                 

propi              
    

anterioritat
Anys enrere {tancaren / van tancar} la botiga
A les deu {començà / va començar} la conferència
Dijous passat {férem / vam fer} vaga

Es pot combinar amb expressions temporals de passat no actual i de caràcter puntual o duratiu.

Perfet
(ha cantat)             
   

propi                

   

resultatiu
indefinit

inclusiu
present perfet


La Maria s’ha canviat de pis
Enguany hem anat a molts enterraments
Durant aquest segle, hem viscut grans gestes
Sempre ens ha agradat viatjar
Ha vingut a les tres

Amb valor indefinit es pot combinar amb expressions temporals que indiquen simultaneïtat amb el moment de l’acte de parla. Amb valor de present perfet es pot combinar amb expressions temporals que es localitzen dins del dia en curs.

                                   

   

derivat              


   

futur perfet


Si demà no han arribat a un acord, donarem per tancada la negociació
Quan els veuré aquesta tarda, els preguntaré què han previst per a l’aniversari del Jordi

Amb una pròtasi introduïda per la conjunció si o amb subordinades substantives dependents d’un verb que designa una situació futura.

Imperfet
(cantava)                
   

propi                 

   

simultaneïtat

Dinava amb els avis quan va arribar l’Albert

                                   
 

   

derivat              


   

prospectiu
intenció
narratiu
present o
futur irreal


La presentació no començava fins a les vuit
La mare sortia per la porta quan va sonar el telèfon
Dos dies després esclatava el conflicte bèl·lic
Si es disculpava, encara podríem arreglar-ho

Amb el valor de present o futur irreal alterna amb l’imperfet de subjuntiu. 

                                       

modal               

 

   

cortesia

 

Volíem/Desitjàvem parlar amb tu
Venia a cancel·lar el compte corrent

Amb els verbs voler i desitjar o amb la construcció «venir a + infinitiu».

Plusquamperfet
(havia cantat)     

   

propi               

 

    

resultatiu
indefinit
inclusiu

La grua s’havia emportat el cotxe i van arribar tard
L’Eva havia estudiat dret, però feia de mestra
Mai no li havia interessat el pis de l'avi

                                        derivat              

    anterioritat
contrastiu

Em va dir que havia vist el Carles el dia anterior
Fins ara no m’havia preocupat la situació

                                        modal                 

    cortesia

Tenint en compte la dificultat de trobar aparcament, havíem pensat que podríem anar-hi en metro

Anterior
(hagué cantat 
va haver cantat)  

   

propi                 


 

   

resultatiu


 

Quan {hagueren informat / van haver informat} del canvi d’horari, vam continuar treballant

Amb expressions temporals i aspectuals que indiquen anterioritat immediata.