Quadre 25.3

Construccions comparatives qualitatives

Relació

Marques

Exemples / Comentaris d’ús

Igualtat

com

L’Anna té els ulls com la seva mare
Ens hem trobat la casa així com la veus
Li han regalat una moto gairebé com la teva

Com pot anar precedit d’un altre adverbi que expressi igualtat (així, tal, talment) o d’un adverbi focal (ben bé, exactament, gairebé, quasi).

mateix que/de
mateix... que/de

Li he explicat el mateix que a tu
Hem fet la
mateixa passejada que l’altre dia
Hem fet la mateixa passejada de l’altre dia

igual que/a/com 

Les arracades que portes són iguals que les meves
El nen canta igual que l’àvia
La camisa que portes és igual a la meva
Jo el conec, igual com ell em coneix a mi

Igual pot funcionar com a adjectiu o com a adverbi.

idèntic a
semblant/paregut a
semblantment a

La còpia del quadre era idèntica a l’original
Em va passar un cas semblant/paregut al teu
Ha disminuït el consum d’aigua a la ciutat, semblantment al que ha passat a altres ciutats del país

Desigualtat

diferent de (com) 
distint de (com)
diferent que
distint que

Té una opinió diferent/distinta de la nostra
Aquest lloc és molt distint/diferent de com me l’havia imaginat
Té una opinió diferent que el seu company
A l’escola té una actitud distinta que a casa

altre que
altre... que

 

Aquest mot correspon a una llengua altra que la catalana
No tenim 
altra alternativa que pagar el deute

Altre s’utilitza en contextos negatius, amb valor adversatiu, o posposat a un nom.