Quadre 32.1

Activadors negatius

Marca

Exemples / Comentaris d'ús

no

No ens agrada ballar
No tothom hi estava d'acord

Principal marca de negació. La negació pot ser oracional o de constituent.

     sense

Va anar-se’n sense fer soroll
Ha fugit sense que el veiés ningú

Correlat negatiu de la preposició amb.

ni

Ni ell vol venir mai ni nosaltres el volem aquí

Equival a i no. És activador negatiu només si coordina oracions.