Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

accent
 

Propietat suprasegmental que incideix sobre tota una síl·laba i es manifesta a través d’un increment de la intensitat, el to i la durada.

casa, bil, increïble 

 

Apartat on es defineix: 3.2


accent de frase
 

Accent que afecta unitats prosòdiques superiors al mot, amb què es fa més prominent una de les síl·labes tòniques entre totes les dels mots de la unitat.

tots els quadres del museu

 

Apartat on es defineix: 3.2.3


accent de mot
 

Accent que recau en la síl·laba tònica d’una paraula.

arròs, divorci, química

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


accent primari
 

Accent més prominent o principal d’una seqüència fònica.

Tots els quadres del museu eren importants

 

Apartat on es defineix: 3.2.3


accent secundari
 

Accent menys prominent d’una seqüència fònica.

Tots els quadres del museu eren importants

 

Apartat on es defineix: 3.2.3


accent tonal
 

Moviment entonatiu (ascendent, descendent o complex) que es produeix entorn de les síl·labes accentuades.

 

acrònim
 

Sigla pronunciada com un mot.

OCU (pronunciat [ɔ́]cu)

 

Apartat on es defineix: 7.4.3


activador negatiu
 

Mot que crea un context negatiu que permet la presència d'un terme de polaritat negativa.

Ha trobat el lloc sense cap problema

 

Apartat on es defineix: 32.1


adjectiu
 

Classe de paraules que atribueixen una propietat o característica a una entitat del discurs, o bé la classifiquen, i que poden funcionar com a modificador del nom dins del sintagma nominal.

blanccardiovascularpossible

 

Apartat on es defineix: 9.2


adjectiu adverbial
 

Adjectiu que expressa un valor característic de certs adverbis, com ara la freqüència, la possibilitat o la necessitat, la manera, l’espai o el temps. Pot ser aspectual, modal, de manera, locatiu o focal.

una actitud habitual
una actuació improbable
una proposta dissortada
un país llunyà
una mera opinió

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu aspectual
 

Adjectiu adverbial que assenyala la freqüència amb què es produeix una situació.

un dolor continu
una despesa ocasional
una visita freqüent

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu d’una terminació
 

Adjectiu invariable quant al gènere.

un trastorn cardiovascular - una patologia cardiovascular

 

Apartat on es defineix: 4.3


adjectiu de dues terminacions
 

Adjectiu variable quant al gènere.

un país europeu - una ciutat europea

 

Apartat on es defineix: 4.3


adjectiu de manera
 

Adjectiu adverbial que indica com s’esdevé un fet o com l'avalua el parlant.

una decisió ràpida
una proposta dissortada

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu de relació
 

Vegeu adjectiu relacional.

 

Apartat on es defineix: 9.4


adjectiu focal
 

Adjectiu adverbial que emfatitza l'essència del nom que modifica respecte a qualsevol característica accessòria. 

un simple obrer
una mera opinió

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu invariable
 

Adjectiu que té la mateixa forma per al masculí i el femení (invariable quant al gènere) o per al singular i el plural (invariable quant al nombre).

un cotxe actual - una revista actual
un triangle isòsceles - dos triangles isòsceles

 

Apartat on es defineix: 4.3


adjectiu locatiu
 

Adjectiu adverbial que situa el nom que modifica en l'espai o en el curs temporal.

una muntanya llunyana
la setmana següent

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu modal
 

Adjectiu adverbial que fa referència a la possibilitat, la necessitat o el grau de veracitat d’allò a què es refereix el nom.

una invasió probable
una vaga necessària
el suposat delinqüent

 

Apartat on es defineix: 9.5


adjectiu qualificatiu
 

Adjectiu que expressa una qualitat d’una entitat.

una pantalla gran
Aquest pis és preciós

 

Apartat on es defineix: 9.3


adjectiu relacional
 

Adjectiu que permet associar dues entitats: la del nom que modifica i la del nom del qual prové.

un negoci familiar
uns estudis universitaris

 

Apartat on es defineix: 9.4


adjectiu variable
 

Adjectiu que adopta formes flexives diferents segons el gènere i el nombre.

un cavall blanc / una flor blanca
un text llarg - uns textos llargs, una novel·la llarga - unes novel·les llargues

 

Apartat on es defineix: 4.3


adjectivació
 

Formació d’adjectius a partir de l’adjunció d’un sufix a una base lèxica generalment nominal, adjectival o verbal.

pulmonar (de pulmó)
blavós (de blau)
colpidor (de colpir)

 

Apartat on es defineix: 6.3.3


adjunt
 

Complement optatiu que aporta informació sobre alguna circumstància que envolta la predicació o sobre l'enunciació.

Taparem el forat amb una fusta
L'avi camina lentament
Francament, aquest color no t'escau

 

adjunt oracional
 

Adjunt que incideix sobre tota l'oració.

Francament, aquest color no t'escau

 

adverbi
 

Classe de paraules morfològicament invariables que poden modificar un verb, un adjectiu, un altre adverbi o tota una oració i no demanen un complement.

Sovint no l'entenc
És un edifici indiscutiblement alt
El dibuix està bastant ben fet
Sincerament, no et crec

 

Apartat on es defineix: 16.2


adverbi adjectival
 

Adverbi que coincideix formalment amb un adjectiu paral·lel en masculí singular.

L’Ignasi sempre parla clar

 

Apartat on es defineix: 16.2.2


adverbi avaluatiu
 

Adverbi oracional que indica la valoració de l'emissor respecte de la situació expressada per un predicat.

Lamentablement, la mare no va sobreviure

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi d'aproximació
 

Adverbi focal que indica una quantitat poc precisa i gairebé igual, superior o inferior respecte a l’element que segueix.

Vam omplir gairebé cinquanta caixes

 

Apartat on es defineix: 16.8


adverbi d'aspecte
 

Adverbi que indica la durada, la repetició, la freqüència o la fase de desenvolupament en què es troba una situació.

Vam parlar llargament
Es troben sovint
Aquesta revista es publica mensualment
Encara dormen

 

Apartat on es defineix: 16.6


adverbi de durada
 

Adverbi d’aspecte que indica l’interval temporal en què es produeix la situació expressada per un predicat.

Vam parlar llargament

 

Apartat on es defineix: 16.6


adverbi de fase
 

Adverbi d’aspecte que indica el moment de desenvolupament en què es troba la situació expressada per un predicat.

Encara dormen

 

Apartat on es defineix: 16.6


adverbi de freqüència
 

Adverbi d’aspecte que indica, d'una manera precisa o imprecisa, cada quant de temps es repeteix una situació.

Ens reunim setmanalment
Habitualment compro el diari

 

Apartat on es defineix: 16.6


adverbi de grau
 

Adverbi que situa en una escala gradual el valor amb què es presenta una determinada propietat o situació.

No és una persona gaire fiable
Tot això em molesta molt

 

Apartat on es defineix: 16.7


adverbi de grau absolut
 

Adverbi de grau que situa en una escala quantitativa una determinada propietat o situació, sense relació amb cap altra quantitat o entitat quantificable.

Treballa molt

 

Apartat on es defineix: 16.7


adverbi de grau comparatiu
 

Adverbi de grau que estableix una comparació implícita o explícita entre entitats, propietats o situacions.

Et trobo millor
Aquests candidats s’expressen pitjor que els d’ahir

 

Apartat on es defineix: 16.7


adverbi de grau relatiu
 

Adverbi de grau que situa en una escala quantitativa una determinada propietat o situació i assenyala en quin grau s'ajusta a una quantitat que es pren com a normal o adequada.

Li’n dones massa: no s’ho menjarà

 

Apartat on es defineix: 16.7


adverbi de lloc
 

Adverbi que indica localització en l’espai.

Deixa la caixa aquí
Caminarem riu avall
Aparca el cotxe més endavant

 

Apartat on es defineix: 16.4


adverbi de lloc amb valor existencial
 

Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter existencial.

No l’hem vist enlloc

 

Apartat on es defineix: 16.4


adverbi de lloc amb valor universal
 

Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter universal.

Hi ha roba escampada pertot

 

Apartat on es defineix: 16.4


adverbi de manera
 

Adverbi que indica la forma particular com es desenvolupa la situació expressada per un predicat.

Cantava meravellosament
Han arribat

 

Apartat on es defineix: 16.3


adverbi de necessitat
 

Adverbi modal que presenta el contingut oracional com una situació necessària o obligatòria.

Forçosament arribarem tard

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi de relació espacial
 

Adverbi de lloc que indica direcció o orientació i expressa una distinció vinculada a un eix espacial (horitzontal, vertical, interior o de distància).

Va deixar els seus companys arrere
El globus encara va amunt
Caminarem bosc endins
Del poble enllà no hi ha indicacions

 

Apartat on es defineix: 16.4


adverbi de repetició
 

Adverbi d’aspecte que indica que una situació es torna a produir o es repeteix d’una manera més o menys constant.

Haureu de cantar de nou la cançó

 

Apartat on es defineix: 16.6


adverbi de temps
 

Adverbi que indica localització en el curs temporal.

Ara són les sis
El conseller exposarà l’estat de comptes i llavors l’oposició podrà prendre la paraula

 

Apartat on es defineix: 16.5


adverbi de temps anafòric
 

Adverbi de temps que indica si la situació expressada en l’oració és simultània, anterior o posterior a un moment, diferent del moment de l'acte de parla, que es pren com a referència.

El conseller exposarà l’estat de comptes i llavors l’oposició podrà prendre la paraula
El conseller va exposar l’estat de comptes i llavors l’oposició va prendre la paraula

 

Apartat on es defineix: 16.5


adverbi de temps díctic
 

Adverbi de temps que indica si la situació expressada en l’oració és simultània, anterior o posterior al moment de l’acte de parla.

Avui fa fred
Ahir vaig dinar amb els avis
Demà sortirem a sopar

 

Apartat on es defineix: 16.5


adverbi demostratiu
 

Adverbi de lloc que indica posició per referència a l’espai en què se situen l’emissor i el receptor de l’acte de parla.

Veniu aquí 

 

Apartat on es defineix: 11.2 / 16.4


adverbi d'exclusió
 

Adverbi focal que pressuposa un conjunt del qual s’exclou l’entitat, la propietat o la situació designada pel sintagma sobre el qual incideix.

Només l’Enric duia corbata

 

Apartat on es defineix: 16.8


adverbi d'inclusió
 

Adverbi focal que pressuposa l’existència d’altres entitats, propietats o situacions a més de l’assenyalada pel sintagma sobre el qual incideix.

Hi havia tota mena de fruita, fins i tot de molt exòtica

 

Apartat on es defineix: 16.8


adverbi enunciatiu
 

Adverbi oracional que assenyala l’actitud que adopta l’emissor en realitzar l’acte de parla o l’actitud que es demana al receptor.

Francament, ella no en sabia res
Sincerament, no en sabies res?

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi epistèmic
 

Adverbi modal que matisa el valor de veritat d'un enunciat.

Potser arribarem tard

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi evidencial
 

Adverbi modal que dona a entendre que l'emissor té coneixements per a fer l’asseveració que fa.

Evidentment arribarem tard

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi focal
 

Adverbi que precisa, matisa, afegeix o contraposa el constituent sobre el qual incideix a uns altres de possibles o pressuposats.

Ha agafat només les pomes
Amb prou feines ha agafat les pomes
Ha agafat fins i tot les pomes
Ha agafat precisament les pomes

 

Apartat on es defineix: 16.8


adverbi modal
 

Adverbi que fa referència a la possibilitat, la necessitat o el grau de veracitat d’allò que es diu en la resta de l'oració.

Potser arribarem tard
Forçosament arribarem tard
Evidentment arribarem tard

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi oracional
 

Adverbi que incideix sobre el conjunt de l’oració, no sobre un constituent específic.

Potser el carter ja ha passat
Sincerament, no ho sé

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbi particularitzador
 

Adverbi focal que s’utilitza per a destacar l’element que modifica o per a rebaixar-ne la rellevància.

Ens vam casar precisament en aquesta església
Es limitava simplement a opinar

 

Apartat on es defineix: 16.8


adverbi temàtic
 

Adverbi oracional que indica el punt de vista o l’enfocament a partir del qual ha de ser interpretada o avaluada la situació expressada en l'oració.

Teòricament, no ha comès cap delicte

 

Apartat on es defineix: 16.9


adverbialització
 

Formació d’adverbis a partir de l’adjunció del sufix -ment a una base adjectival flexionada en la forma femenina singular.

lleugerament, històricament

 

Apartat on es defineix: 6.3.5


adversativa excloent
 

Coordinada adversativa en què el segon element és incompatible amb el primer.

No vindrà a les set sinó a les vuit

 

Apartat on es defineix: 22.2.4


adversativa no excloent
 

Coordinada adversativa en què el segon element indica una oposició parcial o una restricció sobre el primer, però no són incompatibles.

Menja molt però no s’engreixa

 

Apartat on es defineix: 22.2.4


afix
 

Morfema que s’adjunta a una base lèxica o a un radical. Pot ser flexiu o derivatiu.

-a en alta
-or en frescor
des- en desordre

 

afix derivatiu
 

Morfema que s’adjunta a la dreta o a l’esquerra d’una base lèxica per a formar un mot. Pot ser un sufix o un prefix.

-or en frescor
des- en desordre

 

Apartat on es defineix: 6.2


afix flexiu
 

Morfema que s'adjunta a una base lèxica i marca propietats gramaticals del mot.

-a en alta

 

africada
 

Consonant obstruent complexa que consta d’un primer moment oclusiu i d’un segon de fricatiu en un mateix lloc d’articulació.

[ʃ] cotxe
[d͡ʒ] platja

 

Apartat on es defineix: 2.2.2


alveolar
 

Consonant que s’articula amb la part anterior de la llengua i la part interior de la geniva superior.

[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[n] nom
[l] delta
[r] rambla
[ɾ] aire

 

Apartat on es defineix: 2.2


anàfora
 

Procés discursiu que dona compte de la interpretació d’un constituent per relació a un element que apareix prèviament en el discurs (l’antecedent).

 

antecedent
 

Constituent amb què un pronom estableix una relació anafòrica d’identitat.

Treu les maduixes i posa-les a la nevera

 

Apartat on es defineix: 13.2


antecedent del relatiu
 

Constituent de l’oració principal amb què un relatiu estableix una relació anafòrica d’identitat de significat.

Encara recordo el dia en què ens vam conèixer

 

Apartat on es defineix: 24.3.1


antropònim
 

Vegeu nom propi de persona.

 

Apartat on es defineix: 8.4


apòdosi
 

Oració principal d’una condicional o concessiva.

Si no dorms més, acabaràs malalta
Encara que no dorm gaire, fa bona cara

 

Apartat on es defineix: 27.2


aposició
 

Nom o sintagma nominal que fa de complement d’un nom o d’un sintagma nominal.

un abric carabassa
Londres, capital del Regne Unit

 

Apartat on es defineix: 8.5


aproximant
 

Consonant que s’articula amb un acostament de dos òrgans articulatoris i una constricció mínima. En català, són variants de les oclusives sonores.

[β] abadia
[ð] cada
[ɣ] figa

 

Apartat on es defineix: 2.2.1


argument
 

Constituent d’una oració que és demanat pel significat del nucli del qual depèn. Pot ser extern (el subjecte) o intern (el complement directe, l’indirecte i el de règim verbal, en el cas del verb).

La Maria tornarà aviat
Ha escrit una obra de teatre innovadora

 

arrossegament
 

Trasllat del sintagma nominal de què és part el relatiu cap a una posició prèvia a aquest.

Van descobrir un quadre l’autor del qual és desconegut

 

Apartat on es defineix: 24.3.3


article
 

Determinant que introdueix en el sintagma nominal una especificació basada en el caràcter conegut o no conegut de l’entitat designada.

El llibre que li han regalat sembla interessant
He comprat uns llibres molt interessants

 

Apartat on es defineix: 10.2


article baleàric
 

Variant formal de l’article definit que presenta un radical amb s, en lloc del radical amb l, propi de l’article definit general.

Acosta ses cadires a sa taula

 

Apartat on es defineix: 10.3.1


article definit
 

Article que permet interpretar el sintagma nominal que encapçala com a informació coneguda o identificable unívocament.

He consultat el doctor Puig
He consultat l’especialista de què et vaig parlar

 

Apartat on es defineix: 10.3


article indefinit
 

Article que permet interpretar el sintagma nominal que encapçala com a informació nova o no coneguda en el discurs.

He consultat un especialista de Barcelona

 

Apartat on es defineix: 10.4


article neutre
 

Ús de la forma lo com a article definit amb valor individualitzador o ponderatiu.

 

Apartat on es defineix: 10.3.3


article personal
 

Article que només pot precedir noms propis de persona.

En Pere arribarà demà
He parlat amb na Joana i n’Ignasi

 

Apartat on es defineix: 10.3.2


article salat
 

Vegeu article baleàric.

 

Apartat on es defineix: 10.3.1


aspecte imperfectiu
 

Aspecte verbal que presenta la situació expressada pel verb com a oberta o no limitada.

He preparat el dinar mentre dormies

 

Apartat on es defineix: 20.3


aspecte perfectiu
 

Aspecte verbal que presenta la situació expressada pel verb com a tancada o limitada, anterior a un moment de referència i no vinculada al moment de l'acte de parla.

Ahir va parlar amb l’Enric

 

Apartat on es defineix: 20.3


aspecte perfet
 

Aspecte verbal que presenta la situació expressada pel verb com a tancada o limitada, anterior a un moment de referència i vinculada al moment de l’acte de parla.

La Lluïsa s’ha trencat el braç

 

Apartat on es defineix: 20.3


aspecte verbal
 

Propietat gramatical del verb que fa referència a la temporalitat interna de la situació designada. Pot ser imperfectiu (situació en curs de realització), perfectiu (situació delimitada) i perfet (situació delimitada que s'estén al moment de l'acte de parla).

Imperfectiu: La setmana passada dormia molt
Perfectiu: El cap de setmana passat vam anar d’excursió
Perfet: Ja hem parat taula

 

Apartat on es defineix: 5.2 / 20.3


assimilació
 

Procés de canvi de la sonoritat, el lloc o el mode d’articulació d’una consonant per contacte amb un altre segment, generalment següent.

[b] capgirar, cap llit
[m] benparlat, permet-me
[n] pitnegre, pot nedar

 

Apartat on es defineix: 2.3.5


atribut
 

Predicat no verbal que selecciona o condiciona el subjecte d’una construcció que conté un verb copulatiu o quasicopulatiu.

La seva mare és la directora
Aquest pis sembla molt lluminós

 

Apartat on es defineix: 18.2


auxiliar
 

Vegeu verb auxiliar.

 

Apartat on es defineix: 5.4 / 29.3


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona