Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

el·lipsi
 

Fenomen que consisteix a no explicitar un element perquè se sobreentén a partir del context oracional o discursiu, encara que compta a efectes sintàctics i semàntics.

Ella llegeix una novel·la i ell Ø un assaig

 

Apartat on es defineix: 22.2


element quantificat (d'una comparativa)
 

Constituent d’una construcció comparativa quantitativa que permet delimitar el tipus de magnitud que es compara.

La novel·la finalista és tan interessant com la guanyadora
Hem fet més feina que vosaltres

 

Apartat on es defineix: 25.2


elisió consonàntica
 

Procés pel qual una consonant deixa de pronunciar-se.

càntir [i] (en alguns parlars)

 

elisió fonètica
 

Procés pel qual un fonema deixa de pronunciar-se. Pot ser vocàlica o consonàntica.

unhora [ɔ̀], tribu urbana [u]
càntir [i] (elisió de r final en alguns parlars)

 

elisió vocàlica
 

Procés pel qual una vocal deixa de pronunciar-se.

unhora [ɔ̀]
tribu urbana [u]

 

Apartat on es defineix: 1.4.3


èmfasi contrastiu
 

Entonació amb què es destaca un constituent respecte a la resta de l’oració i s’indica que s’oposa a altres constituents implícits o explícits.

AMB TU, vol anar de viatge, no amb la teva dona
Vol anar de viatge AMB TU

 

Apartat on es defineix: 30.2.4


ensordiment
 

Procés pel qual una consonant sonora esdevé sorda.

calb [p]

 

Apartat on es defineix: 2.3.1 / 2.3.5


entonació
 

Conjunt de variacions melòdiques o successió de tons que presenta un enunciat.

 

Apartat on es defineix: 3.3


epítet
 

Adjectiu qualificatiu anteposat al nom que n’emfatitza alguna propietat ja coneguda o característica.

la remorosa cascada

 

Apartat on es defineix: 9.7


especificador
 

Constituent d'un sintagma que el modifica sense alterar-ne el significat lèxic ni per restricció ni per addició. En català, se situa normalment a l'esquerra del nucli.

la novel·la, no tornarà

 

especificador nominal
 

Modificador que determina o quantifica el nucli nominal i els seus complements. En català, se situa normalment a l'esquerra del nom.

una camisa
qualsevol dia

 

Apartat on es defineix: 8.5.1


exclamativa
 

Modalitat oracional que s’associa amb la manifestació d’emocions. Pot afectar construccions pròpiament exclamatives o també oracions imperatives o optatives.

Per fi han llogat una casa!
Posa’t a estudiar ara mateix!
Tant de bo guanyés la loteria!

 

Apartat on es defineix: 3.3.3 / 31.4


exclamativa de contraexpectativa
 

Oració exclamativa que pondera la situació expressada pel predicat tot manifestant sorpresa.

Si que t’has lluït amb el pastís!

 

Apartat on es defineix: 31.4.1


exclamativa directa
 

Oració amb entonació exclamativa.

Quin goig que fas amb aquest vestit!
Li va dir: «Quin goig que fas amb aquest vestit!»

 

Apartat on es defineix: 31.4


exclamativa encoberta
 

Construcció en què un sintagma nominal amb article definit ocupa el lloc d’un sintagma que inclou un element exclamatiu.

Els llibres que ha llegit!
No saps la ràbia que ens va fer el seu comportament

 

Apartat on es defineix: 23.7.2 / 31.4


exclamativa indirecta
 

Oració exclamativa parcial que ha esdevingut una subordinada substantiva integrada en la principal i, doncs, ha perdut l’entonació exclamativa.

No saps que lluny que han arribat

 

Apartat on es defineix: 23.7.2 / 31.4


exclamativa parcial
 

Oració exclamativa que pondera una propietat expressada per un element oracional mitjançant l’ús d’un element exclamatiu que focalitza aquest constituent.

Que bonic que és el teu poble!
La va sorprendre quant de temps costava arribar al seu poble

 

Apartat on es defineix: 31.4


exclamativa total
 

Oració exclamativa amb un contorn que indica sorpresa o alguna mena d’emoció referida al contingut proposicional complet de l’oració.

Neva!
Mireu el quadre!

 

Apartat on es defineix: 31.4


expressió aspectual
 

Sintagma que indica la durada d’una situació, la freqüència amb què es repeteix o la fase de desenvolupament en què es troba.

Tanquen el museu durant l'estiu
Habitualment anem junts a comprar al mercat
Encara no ha telefonat

 

Apartat on es defineix: 28.5


expressió aspectual de durada
 

Expressió aspectual que indica o implica un interval de temps durant el qual té lloc una situació.

Va ser tinent durant la dictadura

 

Apartat on es defineix: 28.5


expressió aspectual de fase
 

Expressió aspectual que indica el punt de desenvolupament en què es troba una situació en curs.

Encara plou

 

Apartat on es defineix: 28.5


expressió aspectual de freqüència
 

Expressió aspectual que indica repetició d’una situació.

Agafem l'autobús diàriament

 

Apartat on es defineix: 28.5


expressió minimitzadora
 

Sintagma nominal que fa referència a una quantitat mínima i funciona com a terme de polaritat negativa.

No tenia la més petita idea del que havia passat

 

Apartat on es defineix: 32.3.3


expressió temporal
 

Expressió, corresponent en general a un sintagma o una oració subordinada, que emmarca o localitza una situació indicant el moment puntual o l’interval en què té lloc.

Van arribar a les tres
Treballa de set a tres
Es van conèixer abans d’acabar els estudis

 

Apartat on es defineix: 28.2


expressió temporal anafòrica
 

Expressió temporal que indica un moment o interval de temps anterior, simultani o posterior a un moment que s’interpreta a partir del discurs previ.

La reunió era el dia quatre però la van cancel·lar la vigília
Recordes quan vam acabar la carrera? Llavors no teníem diners

 

Apartat on es defineix: 28.2.1


expressió temporal díctica
 

Expressió temporal que indica un moment o interval de temps anterior, simultani o posterior al moment de l’acte de parla.

Ahir van sortir de viatge
Ara no hi és
Demà tornarem al parc

 

Apartat on es defineix: 28.2.1


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona