Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

segment de suport
 

Vocal o consonant que facilita l’articulació d’un grup consonàntic.

decideixes, rebatre
aprendríem

 

Apartat on es defineix: 5.3.2


segon terme de la comparació
 

Constituent d’una construcció comparativa que designa allò amb què es compara un element i que es pren com a referència per a establir la relació d’igualtat o de desigualtat.

La novel·la finalista és tan interessant com la guanyadora
La novel·la finalista és més interessant que la guanyadora

 

Apartat on es defineix: 25.2


semivocal
 

Consonant sonant que s’articula en la mateixa zona que les vocals [i] o [u] amb un grau de tancament més pronunciat.

[j] heroi
[w] caure

 

Apartat on es defineix: 2.2


sibilant
 

Consonant que s’articula en l’àrea alveolar o palatoalveolar i es caracteritza per l’alt grau de turbulència produït durant la sortida de l’aire.

[s] ceratassapasadreça
[z] rosazinc
[ʃ] caixa
[ʒimaginar (en alguns parlars)
[ʃ] cotxe
[d͡ʒplatja

 

Apartat on es defineix: 2.2.2


sigla
 

Mot resultant de l’abreviació d’un sintagma nominal a partir de les lletres inicials dels mots amb significat lèxic del sintagma.

ONU (de Organització de les Nacions Unides)
TDT (de televisió digital terrestre)

 

Apartat on es defineix: 7.4.3


síl·laba
 

Unitat prosòdica formada per una vocal i, opcionalment, per sons consonàntics, capaç de rebre accent.

a, pla, trens
cel, trens, breu, rei

 

Apartat on es defineix: 1.3


síl·laba àtona
 

Síl·laba sense accent prosòdic.

casa

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


síl·laba lliure
 

Síl·laba que no està dotada de coda i, doncs, acaba en vocal.

, po.sa

 

Apartat on es defineix: 1.3


síl·laba tònica
 

Síl·laba amb accent prosòdic.

casa

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


síl·laba travada
 

Síl·laba que està dotada de coda i, doncs, acaba en consonant o grup consonàntic.

pam, es.pan.tall, ac.tiu, cert, forns

 

Apartat on es defineix: 1.3


sil·labificació
 

Procés d’assignació d’estructura sil·làbica a una seqüència de sons.

in.dis.tint

 

Apartat on es defineix: 1.3


singularia tantum
 

Nom  usat habitualment en singular perquè el seu significat implica singularitat.

àlgebra, fam, gent

 

Apartat on es defineix: 4.5.2


sintagma
 

Part de l’oració formada pels constituents que formen una unitat sintàctica al voltant d’un nucli i desenvolupen una funció sintàctica comuna. Segons la naturalesa del nucli, els principals tipus de sintagma són el nominal, el verbal, l’adjectival, l’adverbial i el preposicional.

una idea brillant
caurà en la temptació
fàcil per a tu
evidentment
per a tu

 

sintagma adjectival
 

Sintagma format per un adjectiu que fa de nucli, i, opcionalment, especificadors i complements.

difícil
fàcil per a tu

 

Apartat on es defineix: 9.6


sintagma adverbial
 

Sintagma format per un adverbi, que fa de nucli, i, opcionalment, especificadors i complements.

tard
independentment del que fa

 

Apartat on es defineix: 16.2.1


sintagma nominal
 

Sintagma format per un nom (o un element equivalent, com un pronom o un infinitiu), que fa de nucli, i, opcionalment, especificadors i complements.

les camises noves
Estocolm, una ciutat preciosa
vosaltres que no heu viatjat

 

Apartat on es defineix: 8.5


sintagma nominal escarit
 

Sintagma nominal que té com a nucli un nom comú que no va acompanyat de determinant ni de quantificador.

Demanen paciència
Mengen torrons sense sucre

 

Apartat on es defineix: 8.5.3 /


sintagma nominal sense especificador
 

Vegeu sintagma nominal escarit.

 

Apartat on es defineix: 8.5.3 /


sintagma preposicional
 

Sintagma format per una preposició, que fa de nucli, i, opcionalment, especificadors i complements.

dins
per a tu
exclusivament per a tu

 

Apartat on es defineix: 14.3


sintagma verbal
 

Sintagma format per un verb, que fa de nucli, i, opcionalment, especificadors i complements.

parlem
no caurà en la temptació

 

Apartat on es defineix: 17.1


sonant
 

Consonant que s’articula sense interrupció o fricció de la sortida de l’aire. Són sonants les nasals, les laterals, les ròtiques i les semivocals.

[m] mare
[n] nom
[ɲ] guany
[l] delta
[ʎ] cullera
[r] rambla
[ɾ] aire
[j] heroi
[w] caure

 

Apartat on es defineix: 2.2


subjecte indefinit
 

Subjecte, explícit o el·líptic, que s’interpreta com a referit a una persona qualsevol, i no a alguna persona, animal o cosa concrets.

En aquestes condicions hom fa el que pot  
Ø Truquen a la porta

 

Apartat on es defineix: 19.4


subjuntiu
 

Mode verbal amb què l'emissor expressa valors subjectius, com els relacionats amb la possibilitat, el dubte, el desig o l’avaluació subjectiva.

Prefereixo que et quedis a casa
Si vingués, podria anar a comprar

 

Apartat on es defineix: 20.4


subordinació
 

Relació sintàctica de dependència d’una oració (la subordinada) respecte a una altra (la principal) o a un element d’aquesta. Pot ser substantiva, adjectiva o adverbial.

No vull que li diguis res
El llibre que m’agrada està descatalogat
Han telefonat mentre estàvem fora

 

Apartat on es defineix: 23.1


subordinada de relatiu
 

Oració subordinada que prototípicament modifica un nom o un sintagma nominal que funciona com a antecedent del relatiu que la introdueix i que sense antecedent equival a un adjectiu substantivat.

Aquest periodista va escriure una novel·la que no tenia gaire interès

 

Apartat on es defineix: 24.1


subordinada de relatiu analítica
 

Subordinada de relatiu introduïda per que en la qual la funció pronominal pròpia del relatiu està representada per un pronom feble o un possessiu.

És una advocada que la coneix molta gent
Diuen que faran fora un treballador que el seu oncle és l’amo de l’empresa

 

Apartat on es defineix: 24.5


subordinada de relatiu no restrictiva
 

Vegeu relativa explicativa.

 

Apartat on es defineix: 24.3.1


subordinada de relatiu pleonàstica
 

Subordinada de relatiu en què la funció pronominal pròpia del relatiu està duplicada per un pronom feble.

L’agència espacial ha descobert un planeta on les plantes hi podrien créixer

 

Apartat on es defineix: 24.5


subordinada de relatiu restrictiva
 

Vegeu relativa especificativa.

 

Apartat on es defineix: 24.3.1


subordinada de relatiu sense antecedent
 

Subordinada de relatiu en què el significat de l'antecedent queda incorporat en el del relatiu i, doncs, se'n prescindeix.

Qui tingui gana que passi a buscar els entrepans

 

Apartat on es defineix: 24.3.4


subordinada substantiva
 

Oració que fa una de les funcions sintàctiques típicament associades a un sintagma nominal.

Crec que tot acabarà bé

 

Apartat on es defineix: 23.1


substantiu
 

Vegeu nom.

 

Apartat on es defineix: 8.1


sufix
 

Afix derivatiu que s’adjunta a la dreta d’una base lèxica per a formar un mot derivat. Pot ser lèxic o valoratiu.

-or en frescor
-et
en petitet

 

Apartat on es defineix: 6.3


sufix adjectivador
 

Sufix lèxic que imposa al mot resultant la categoria d’adjectiu.

-ar en pulmonar

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix adverbialitzador
 

Sufix lèxic que imposa al mot resultant la categoria d’adverbi.

-ment en educadament

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix àton
 

Sufix que no rep l’accent del mot.

-ble en amable

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix lèxic
 

Sufix que imposa al mot resultant la categoria lèxica i la classe semàntica. Pot ser nominalitzador, adjectivador, verbalitzador o adverbialitzador.

-ció en consumició
-al en cultural
-itzar en aromatitzar
-ment en alegrement

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix nominalitzador
 

Sufix lèxic que imposa al mot resultant la categoria de nom.

-ció en dotació

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix preaccentuat
 

Sufix àton que exigeix que l’accent del mot resultant recaigui en la síl·laba immediatament anterior al sufix.

-ic en platònic

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix tònic
 

Sufix que conté la vocal tònica del mot en què apareix.

-ós en perillós

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix valoratiu
 

Sufix que matisa el significat de la base lèxica a la qual s’adjunta. Pot ser augmentatiu, diminutiu, despectiu o intensiu.

-ot en peuot
-et en petitet
-astre en politicastre
-assar en allargassar

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufix verbalitzador
 

Sufix lèxic que imposa al mot resultant la categoria de verb.

-itzar en dramatitzar

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufixació
 

Procés de formació de mots per derivació que consisteix en l’adjunció d’un afix a la dreta d’una base lèxica.

saler, tristesa, sovintejar

 

Apartat on es defineix: 6.3


sufixació lèxica
 

Procés de sufixació en què l’afix imposa al mot resultant la categoria lèxica i la classe semàntica.

cultural, culturitzar, culturalment

 

Apartat on es defineix: 6.3.1


sufixació valorativa
 

Procés de sufixació pel qual es matisa el significat de la base lèxica a la qual s’adjunta el sufix.

caseta, casassa

 

Apartat on es defineix: 6.3.6


superlatiu
 

Grau de l’adjectiu o de l’adverbi que expressa la qualitat o la modalitat en un nivell d’intensitat elevat o màxim. Pot ser absolut o relatiu.

La Irene és una persona competentíssima
La Irene és la persona més competent del grup

 

Apartat on es defineix: 25.5


superlatiu absolut
 

Constituent amb què s’expressa el grau elevat o màxim d’una propietat o circumstància, sense restringir-lo a un grup o conjunt.

En Miquel és un company divertidíssim

 

Apartat on es defineix: 25.5


superlatiu relatiu
 

Constituent amb què s’atribueix el grau extrem d’una propietat o circumstància restringint-lo a un conjunt d’elements.

En Miquel és el company més divertit de tot l’institut

 

Apartat on es defineix: 25.5


superlativa
 

Construcció amb què s’indica que una entitat presenta una propietat en grau extrem.

La Núria és la més alta de la seva classe
Han premiat la pel·lícula menys interessant d’aquest director
M’han deixat un llibre avorridíssim

 

Apartat on es defineix: 25.5


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona