Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

palatal - 2.2a
palatoalveolar - 2.2a
parasíntesi - 6.2
participi - 29.2.2
passat anterior - 20.5.2e
passat anterior perifràstic - 20.5.2e
passat d'indicatiu - 20.5.2a
passat perifràstic - 20.5.2a
passat perifràstic de subjuntiu - 20.6d
passat simple - 20.5.2a
passiva - 19.1
passiva perifràstica - 19.2
passiva pronominal - 19.3
passiva pronominal amb valor genèric - 19.3
patró entonatiu ascendent - 3.3.2a
patró entonatiu descendent - 3.3.2a
perfet - 20.5.2b
perfet de subjuntiu - 20.6b
perifèria oracional - 30.2.4
perífrasi aspectual - 29.3.2
perífrasi modal - 29.3.1
perífrasi verbal - 29.3
persona - 5.2a
persona del discurs - 13.3
pleonasme -
pluralia tantum - 4.5.2a
plusquamperfet de subjuntiu - 20.6e
plusquamperfet d'indicatiu - 20.5.2d
possessió inalienable - 11.3.4
possessiu - 11.3
possessiu àton - 11.3.1c
possessiu tònic - 11.3.1a
predicatiu - 18.4
predicatiu obligatori - 18.4a
predicatiu optatiu - 18.4b
prefix - 6.4
prefixació - 6.4
pregunta eco - 3.3.2, 31.3.3
pregunta exhortativa - 31.3.3d
pregunta exploratòria - 31.3.3e
pregunta retòrica - 31.3.3c
preposició - 14.2
preposició àtona - 14.2a
preposició composta - 14.5
preposició de relació espacial - 15.2
preposició intransitiva - 14.2
preposició partitiva - 14.4.4c
preposició simple - 14.2b
preposició tònica - 14.2a, 15.1
preposició transitiva - 14.2
present de subjuntiu - 20.6a
present d'indicatiu - 20.5.1
present històric - 20.5.1b
primer terme de la comparació - 25.2a
pronom - 13.1
pronom anafòric - 13.2a
pronom àton -
pronom de represa - 13.7.1c
pronom demostratiu - 11.2
pronom díctic - 13.2a
pronom feble - 13.1b
pronom fort - 13.1a
pronom personal - 13.2
pronom recíproc - 13.7.4
pronom reflexiu - 13.3.2
pronom tònic -
propietat contingent - 9.3
propietat inherent - 9.3
propietat suprasegmental - 3.1
pròtasi - 27.2
pseudocomparativa - 25.3
pseudorelativa - 24.6c