interjecció
 

Mot o locució morfològicament invariable que equival a una oració i expressa, generalment, valors pragmàtics de caràcter subjectiu o interactiu. Segons la forma, pot ser pròpia o impròpia i, segons el significat, pot ser expressiva, conativa, fàtica, metalingüística i representativa.

Oh!
Mare de Déu!
Auxili!
D’acord
Plam