interjecció
 

Classe de paraules morfològicament invariables que equivalen a una oració i expressen, generalment, valors pragmàtics de caràcter subjectiu o interactiu. Segons la forma, pot ser pròpia o impròpia i, segons el significat, pot ser expressiva, conativa, fàtica, metalingüística i representativa.

Oh!
Atenció!
D’acord
A veure
Zas