possessiu tÚnic
 

Possessiu amb accent de mot.

els meus patins
els vostres deures
la seva bicicleta