conjunciķ subordinant
 

Conjunció que enllaça constituents oracionals jeràrquicament diferents, de manera que l’oració que introdueix fa una funció sintàctica equivalent a un sintagma dins de l'oració principal. Pot ser completiva o adverbial.

Van confirmar que arribarien a les quatre
Mentre pares taula, jo acabaré l'amanida