pronom de represa
 

Pronom que representa dins l’oració un element que es troba en la perifèria oracional.

Al teu germà no li vam dir res
No li vam dir res, al teu germà