díctic textual
 

Demostratiu usat anafòricament, és a dir, que assenyala un element que forma part del discurs entès com un espai.

Van acordar que el termini seria d’un mes però aquesta informació no es va incorporar al document