obertura sil·lābica
 

Part de la síl·laba constituïda per les consonants que precedeixen el nucli vocàlic.

pa, fred