vocal
 

So que es produeix sense cap constricció i amb vibració de les cordes vocals.

[a]: cap
[ə]: em
[ɛ]: cel
[e]:
[i]: pi
[o]: vós
[ɔ]: to
[u]: tu