ṛtica
 

Consonant sonant que s’articula amb un o més d’un contacte ràpid de l’àpex de la llengua amb la zona alveolar.

[r] rambla
[ɾ] aire