grup clític
 

Unitat fonològica formada per un o més clítics i el mot tònic sobre el qual recolzen.

amb tu
li ho tornarà
que vingui