prefix
 

Afix que s’adjunta a l’esquerra d’una base lèxica per a formar un mot derivat.

pre- en preavís