sufix
 

Afix que s’adjunta a la dreta d’una base lèxica per a formar un mot derivat. Pot ser lèxic o valoratiu.

-or en frescor
-et
en petitet