Quadres

 

6.6 

Sufixos adjectivadors més freqüents

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Sufixos adjectivadors més freqüents

Base lèxica / Sufix

Exemples

Nom

à/‑ana, ‑al, ‑ar
ari/‑ària, ‑enc/‑enca
eny/‑enya, ‑er/‑era
ès/‑esa, ‑esc/‑esca
í/‑ina, ‑/‑iana
ic/‑ica (àton) o ‑tic/‑tica
ici/‑ícia, ‑iu/‑iva
ívol/‑ívola, ‑ós/‑osa

 

africà/africana, setmanal, pulmonar
bancari
/bancària, sorrenc/sorrenca
ferreny
/ferrenya, llaner/llanera
alguerès
/algueresa, rafaelesc/rafaelesca
benedictí
/benedictina, microb/microbiana
faraònic
/faraònica, temàtic/temàtica
cardenalici
/cardenalícia, esportiu/esportiva
infantívol
/infantívola, greixós/greixosa

Nom

at/‑ada, ‑enc/‑enca
ós/‑osa, ‑ut/‑uda

 

pigat/pigada, guixenc/guixenca
poderós
/poderosa, panxut/panxuda

Adjectiu

enc/‑enca, ‑ís/‑issa, ‑ós/‑osa

 

cruenc/cruencablavís/blavissaarduós/arduosa

Adjectiu

às/assa, ot/ota, íssim/íssima

 

 

jovenàs/jovenassa, altot/altota, altíssim/altíssima

Són sufixos valoratius.

Adjectiu

et/eta, ó/ona

 

 

pobret/pobreta, calentó/calentona

Són sufixos valoratius.

Numeral

è/‑ena
èsim/‑èsima

 

setè/setena
vigèsim
/vigèsima

Verb

aire, ‑dor/‑dora, ‑er/‑era,
ós/‑osa, ‑tiu/‑tiva, ‑tori/‑tòria

 

xiulaire, colpidor/colpidora, ploraner/ploranera,
agradós/agradosa, repetitiu/repetitiva, depilatori/depilatòria

Verb

dís/‑dissa, ‑ós/‑osa
ble, ‑dor/‑dora

 

espantadís/espantadissacarregós/carregosa
manejableassolidor/assolidora

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona